Aktuality v měsíci: BŘEZEN 2021

Velikonoční nabídka řeznických, cukrářských a gastronomických produktů SŠTŘ Nový Bydžov (29. 3. - 7. 4. 2021)

INFORMACE PRO UCHAZEČE A ŽÁKY ŠKOLY OHLEDNĚ JEDNOTLIVÝCH ZKOUŠEK

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. Ředitelství školy sděluje všem uchazečům o studium 1. ročníku oborů s maturitní zkouškou, kteří nastoupí ke studiu od 01. 09. 2021, že ruší školní přijímací zkoušky v souladu s opatřením MŠMT ČR vzhledem k tomu, že počet podaných přihlášek ke studiu je nižší než kapacita 1. ročníku. Žáci budou přijati ke studiu bez konání přijímacích zkoušek.

2. Rozhodnutí o přijetí do všech oborů středního vzdělání bude vydáno s datem 19. května 2021. Zápisové lístky je možné odevzdat v termínu nejpozději ;do 02. 06. 2021.

3. Informační schůzky se zákonnými zástupci uchazečů o studium a s uchazeči o studium se budou konat v pátek 23. 04. 2021 od 13.00 (nástavbová studia) a od 14.00 (čtyřleté obory) a v pondělí 26. 04. 2021 od 16.00 (obory s výučním listem).V případě nutné změny těchto termínů budeme včas informovat.

MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. Profilové maturitní zkoušky zůstávají ve stanovených termínech a obsahu, pro jaro 2021 jsou zrušeny ústní zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka, didaktické testy jsou posunuty na závěr měsíce května 2021.- termín vydání závěrečného vysvědčení je stanoven na 21. 05. 2021

- termín konání didaktických testů ČJ, ANGJ, RJ, MAT 24-26. 05. 2021

- termín konzultačního týdne pro maturanty je stanoven na dny 31. 05–04. 06. 2021

- termín praktických maturitních zkoušek je stanoven na dny 07-11. 06. 2021-

- termín „svatého týdne“ je stanoven na dny 14-18. 06. 2021

- termín ústních maturitních zkoušek je stanoven na dny 22-25. 06. 2021

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

1. Závěrečné zkoušky se v jarním období 2021 v SŠTŘ skládají z praktické závěrečné zkoušky a ústní závěrečné zkoušky, písemná závěrečná zkouška se nebude konat. Toto rozhodnutí ředitele platí pro všechny obory středního vzdělání s výučním listem

- termín konání didaktických testů ČJ, ANGJ, RJ, MAT 24-26. 05. 2021

- termín vydání závěrečného vysvědčení je stanoven na 31. 05. 2021

- termín konzultačních týdnů pro žáky 3. ročníků je stanoven na dny 01. 06–11. 06. 2021

- termín „svatého týdne“ je stanoven na dny 14-17. 06. 2021

- termín praktických závěrečných zkoušek je stanoven na dny 18-25. 06. 2021

- termín ústních závěrečných zkoušek je stanoven na dny 28-29. 06. 2021

KLASIFIKACE

1. Žáci závěrečných maturitních ročníků, kteří nebyli v 1. pololetí hodnoceni nebo neprospěli z vyučovacích předmětů, budou absolvovat komisionální náhradní nebo opravnou zkoušku v termínu do 31. 03. 21, termín bude stanoven dne 15. 03. 2021. Žáci, kteří prospěli v klasifikačním období 1. pololetí školního roku 2020/2021, budou konat maturitní zkoušku v jarním zkušebním období 2021.

2. Žáci závěrečných ročníků oborů s výučním listem, kteří nebyli v 1. pololetí hodnoceni z vyučovacích předmětů (s výjimkou předmětu odborný výcvik), budou podrobeni klasifikačnímu přezkoušení nejpozději v termínu do 31. 03. 2021, termín stanoví příslušný vyučující pedagog. V termínu do 30. 04. 2021 proběhnou případné opravné a náhradní komisionální zkoušky (mimo předmětu odborný výcvik) pro obory s výučním listem.

3. Žáci závěrečných ročníků oborů s výučním listem budou hodnoceni za 1. pololetí hodnoceni z předmětu odborný výcvik (dále jen OV) na základě níže uvedených kritérií s datem 28. 05. 2021.

a) průběžná klasifikace z prezenční výuky OV a v rámci individuálních konzultací

b) klasifikace školní písemné zkoušky konané dne 21. 05. 2021 z odborného profilu 

c) klasifikace ze školní praktické zkoušky konané ve dnech 24-28. 05. 2021

- žák musí uspět ze všech tří částí

4. Klasifikační přezkoušení žáků nižších ročníků, kteří nebyli v 1. pololetí hodnoceni z vyučovacích předmětů (s výjimkou předmětu učební praxe a odborný výcvik) proběhne nejpozději v termínu do 31. 03. 2021, termín stanoví příslušný vyučující pedagog. Pokud klasifikační přezkoušení u žáka neproběhne, žák je za 1. pololetí nehodnocen.


Vznikají výuková videa pro propojení teorie s praxí

11. 03. 2021

Doba distanční výuky na školách vede často k inovacím, modernizacím výukových metod a prostředků. Ne jinak tomu je na Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově. Vzhledem k podstatě školy, kdy se jedná především o obory založené na praktických dovednostech, nestačí pouhá teoretická výuka. Proto začala vznikat vlastní databáze výukových videí, která dopomohou názornější výuce teoretických předmětů, a to i distanční formou.

Na podrobnosti o vzniku tohoto projektu odpoví zástupce ředitele Mgr. Petr Motyčka.

Jak vznikla myšlenka školní databáze výukových videí?

Při teoretické výuce odborných předmětů mi stále více chyběla názorná ukázka různých strojírenských pojmů, které se objevují přímo v praktické činnosti. Žáci získávají během studia mnoho informací, které si naučí pouze nazpaměť místo toho, aby si propojili několik věcí dohromady a dokázali definovat pojmy přímo z praxe.

Kdo všechno se na tvorbě podílí?

Natáčecí tým má prozatím 2 členy, kteří se starají o celkovou kompletaci výukových videí.

Každé pondělí zasedá porada PR (public relations), která schvaluje navržená videa a případně upravuje jejich konečnou podobu.  Musím upřímně říci, že se snažíme vytvořit videa na vysoké úrovni (natáčení z několika pohledů, střih, namluvení atd.), která poslouží i několik let.

Jak probíhá proces vzniku?

Učitel teorie napíše svůj požadavek natáčecímu týmu, který kontaktuje příslušného učitele odborného výcviku orientující se na danou problematiku. Před zahájením samotného natáčení musí být video schváleno pondělní poradou, kde se zároveň upřesní detaily zpracování. Následně je důležité dobře naplánovat strategii natáčení až po finální dokončení výukového videa.

Co považujete za ideální cíl tohoto projektu?

Cílem projektu je vytvořit krátké výukové video, které by dokázalo lépe přiblížit a vysvětlit danou problematiku pro technické i potravinářské odvětví během teoretického vyučování. Doba samotného videa spolu s namluveným komentářem trvá kolem 5 minut. Videa v sobě nesou didaktickou formu (od obecného až k detailnímu přiblížení daného pojmu spolu se shrnujícími otázkami v závěru videa), aby dokázala každému žákovi vytvořit spojení teorie s praxí.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

Vize SŠTŘ 2021

11. 03. 2021

Na počátku měsíce března došlo k ukončení termínu pro podávání přihlášek ke studiu na středních školách, které bude zahájeno ve školním roce 2021/2022. Obecně můžeme říct, že letošní náborová činnost byla odlišná, zvláštní, nestandardní. Jako škola jsme se museli poprat se zcela novými způsoby a trendy v komunikaci se základními školami. Nebyl nám dopřán osobní kontakt s potencionálními uchazeči, jako tomu bylo v předchozích letech. Nicméně díky našim šikovným kolegům jsme vytvořili skvělé video o jednotlivých oborech školy a další propagační materiály. Jistě i dlouhodobé kontakty s výchovnými poradci základních škol se nám staly pomocí. A jak nakonec dopadlo skóre přijímacího řízení? Na to nám odpoví ředitel školy Mgr. Vladimír Blažej.

Kolik přihlášek ke studiu bylo tedy podáno na naší školu v 1. kole přijímacího řízení?
  „Celkem bylo na Střední školu technickou a řemeslnou podáno 192 přihlášek ke studiu, do této bilance nepočítáme druhé přihlášky uchazeče o studium, které jsou rovněž určeny pro naši školu, pouze pro jiný obor“.

Pokud bilanci porovnáte s loňským rokem, jaký je výsledek?
  „Je to trochu úsměvně kuriózní, ale počet je úplně stejný jako v loňském roce“.

O které obory byl největší zájem?
  „Letos bilanci vévodí zájem o obor Mechanik opravář motorových vozidel, který vyučujeme ve dvou vzdělávacích programech. Vyšší zájem je o potravinářské obory, u oboru Opravář zemědělských strojů máme letos omezenou kapacitu v podobě 30 žáků 1. ročníku, a tudíž dvě třídy jako vloni neotevřeme. Ostatní obory zůstávají víceméně početně konstantní“.

Kolik tříd Střední škola technická a řemeslná otevře v 1. ročníku v příštím školním roce?
   „Management školy zvolil šťastné číslo sedm. Dvě třídy v 1. ročníku otevřeme v oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Odchází nám šest tříd a plánovaně prozatím 126 žáků, takže bychom se mohli lehce rozrůst a přifouknout“.

Je vedení školy spokojeno se zájmem o studium v naší škole?
  „Střízlivě ano, ale samozřejmě úplně spokojeno není nikdy. Veřejnost v mnoha směrech vnímá někdy méně uplatnitelnost absolventů a někdy spíše dá na jakési marketinkové líbivé výkřiky plné usměvavých šťastných studentů různých oborů, které mnohdy s realitou nemají příliš společného“.

Abychom se nebavili jen o přijímacím řízení. Škola, ač momentálně nemůže fungovat klasicky, neusíná na vavřínech a neustále posouvá své hranice dál. Zkuste, prosím, zhodnotit, jaké byly významné akce, které v roce 2020 a v předchozích letech směřovaly ke zlepšení materiálně-technických podmínek školy?
  „My máme takzvanou triádu rozhodujících investičních projektů. Dva jsme již splnili, máme nová střediska v Novém Bydžově Na Švarcavě pro technické obory a v Chlumci nad Cidlinou pro potravinářské a gastronomické obory. Nyní pracujeme na středisku v Hlušicích pro další skupiny technicky orientovaných oborů, první fází by měla být demolice staré stavby bývalých dílen. Tato akce je pro další rozvoj školy hodně fatální. Vedle toho jsme zrekonstruovali sportovní halu, dokončili modernizaci domova mládeže a řady učeben, nyní nás čeká kanalizační přípojka v Hlušicích, rekonstrukce trafostanice v Hlušicích a rekonstrukce komunikace v chlumeckém středisku. Postupně modernizujeme autopark a náš cíl je nyní také moderní autobus. V tomto investičním směru se rozhodně nenudíme“.

Jaké plány má škola pro nadcházející rok/roky?

    „O těch materiálních bylo psáno v předchozí otázce. V roce 2021 jsme po pětileté periodě přistoupili k revizi našich školních vzdělávacích programů, snažíme se reagovat na oborové změny, nové trendy a na názory našich partnerů. Od září 2021 bychom tyto vzdělávací programy uvedli v život. Chystáme změny v profilové maturitě, zde věříme, že letošní zmatečné politické teze k této zkoušce budou výjimkou. A hlavně nás čeká restart výuky, zejména té praktické, a také obnovení silné stránky naší školy, kterou je spolupráce s partnery, jež je od března roku 2020 hodně redukována. V tomto směru si snad vládnoucí establishment uvědomí, co současná epocha znamená pro naše žáky a studenty a co pro budoucnost tohoto státu“.

Jsou nějaké další vize, které byste v budoucnu rád uskutečnil?
  „Moje vize směřuje zejména ke krvi každého školského zařízení, tedy k personálnímu a osobnostnímu obsazení pozic pedagogů a vedení školy. V SŠTŘ příliš není místo pro méně odolné a emočně nestabilní typy. V managementu školy průběžně omlazujeme a myslím, že se to pozitivně projevilo téměř okamžitě. Máme v plánu zahájit spolupráci s vysokými školami, které budoucí pedagogy vychovávají. V oblasti učitelů praktického vyučování hledáme zejména pracovité flexibilní lidi v odborné sféře s ochotou se dále vzdělávat. Stále sázíme i na výuku prostřednictvím odborníků z praxe a touto cestou bych chtěl jít ve spolupráci s koncepčními partnery školy dále. Nechci zapomenout na úsek technický a ekonomický, ten funguje výborně, ale i zde musíme reagovat na rodná čísla a vývoj. Takže moje základní vize je, předat školu po skončení funkčního období v dobré materiální, personální a ekonomické kondici“.

Mgr. Petra Hrnčířová, vedoucí učitelka teoretického vyučování Hlušice

Nabídka školních a uzenářských produktů řeznické prodejny SŠTŘ

04. 03. 2021

Dobrý den,
řeznická a uzenářská prodejna SPV Chlumec n. C. nabízí mimo jiné tyto výrobky:
Světlá tlačenka - na základě vašich podnětů byla upravena receptura a snížen obsah kůží ve výrobku. Díky tomuto opatření je tlačenka lahodnější a méně tuhá.
Trvanlivé klobásy firmy Skaličan - Knížecí uherská klobása, Dekor klobása pepř a Dekor klobása Bruschetta. Objednejte si na prázdniny klobásy různých příchutí od našeho partnera ke svačině nebo večeři.
Lahůdková paštika 200g - náš nový výrobek, který je na rozdíl od paštiky s pečeným masem jemný a voní po typickém paštikovém koření (skořice, nové koření, muškátový ořech).
Nadále platí možnost objednání a dodání rozbourané vepřové půlky nebo vepřové kostry za 58,- nebo 72,- Kč. Více info na sstrnb.mnovak@seznam.cz nebo na telefonu 601 091 023.


Milan Novák,
vedoucí učitel oboru řezník - uzenář SŠTŘ

Kavárna U Radnice

03. 03. 2021

Nabízíme pro vás pultový prodej:
- cukrářských výrobků
- obložených chlebíčků
- obložené mísy (sýrové rolády, kuřecí stripsy, plněné kuřecí rolády, míchané saláty)
- výrobky z včelí farmy ze Zábřezí
- moštovna Lažany

Dále nabízíme zajištění cateringových služeb rauty, bankety, koktejly.

Otevírací doba:

Po07,30 - 14,00
Út07,30 - 14,00
St07,30 - 14,00
Čt07,30 - 14,00
07,30 - 12,30

Přijímáme objednávky na číslech:  
733 746 077, 702 088 561

Organizace praktických závěrečných zkoušek oboru 

Řezník - uzenář

02. 03. 2021

Naše škola ve spolupráci se smluvním partnerem Toro Hlavečník dokončila podobu praktické části závěrečné zkoušky. Ta se bude skládat z výroby masných výrobků, porážky a bourání masa.

První část závěrečné zkoušky bude probíhat ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou. Žáci samostatně vyrobí masné výrobky typu světlá tlačenka, domácí klobása a jeden druh paštiky. Nedílnou součástí závěrečné zkoušky je vlastní úklid a sanitace, dodržování bezpečnostních opatření a samostatnost na pracovišti.

Další dvě části zkoušky budou probíhat s materiální a prostorovou podporou firmy Toro Hlavečník. Na pracovišti bude pro každého připraveno 5 kusů jatečných prasat. Žáci předvedou všechny technologické operace jatečného opracování. Další den budou bourat vepřové půlky, kostit jednotlivé části na výsek a třídit výrobní masa podle standardů.

Výhodou pro žáky bude, že jednotlivé činnosti z praktické závěrečné zkoušky si vyzkouší „nanečisto“ 2 týdny předem ve stejném režimu. Tato zkouška bude povinná a přímo ovlivní závěrečnou známku z odborného výcviku za druhé pololetí.

Již teď patří velké poděkování našemu smluvnímu partnerovi Toro Hlavečník za součinnost, vstřícnost a poskytnutí prostor a surovin pro kvalitní provedení praktických závěrečných zkoušek.

Milan Novák, vedoucí oboru Řezník - uzenář