Snížení energetické náročnosti obvodového pláště a střešních konstrukcí dílen odborného výcviku v Novém Bydžově

CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0002045

Popis projektu:

V rámci technického řešení dojde ke kompletnímu zateplení obvodového pláště, výměně výplní otvorů, částečnému zateplení plochých střech a stropu do půdy, instalaci kondenzačních kotlů a vzduchotechnického systému.

Cíl projektu:

Cílem projektu je dosažení úspor energie a souvisejících přínosů ve stávajících prostorách čtyř budov Střediska odborného výcviku Švarcava prostřednictvím kompletní renovace obálky budovy a výměně zdrojů tepla, čímž dojde ke snížení spotřeby tepelné energie na vytápění. Dalším cílem je naplňování požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky pro dosažení parametrů energetické náročnosti budovy. Po provedení zateplení vybraných konstrukcí na lepší hodnoty budou dílny hodnoceny podle normy ČSN 73 0540-2:2011 klasifikačním ukazatelem C=vyhovující. Zároveň dojde v učebnách k instalaci centrální větrací jednotky pro nucené rovnotlaké větrání učeben. Projekt bude realizován v katastrálním území Nový Bydžov, parcelní čísla 1365/1, 1365/2, 1365/3, 1268/1.

Výsledky projektu:

Realizací projektu se očekává minimální úspora celkové energie o 20 % a zároveň dojde k dosažení následujících přínosů:

- snížení spotřeby energií o 345,8 GJ/rok, tedy o 57,73 %.

- snížení produkce emisí o 17,649 tun CO2/rok, tedy o 41,18 %,

- očekávané snížení provozních nákladů budov o 102,3 tis. Kč/rok,

- dojde k výměně 175,4 m2 výplní, zateplení 806 m2 střešních konstrukcí, zateplení 1 014,5 m2 obvodového pláště a 399,2 m2 zateplovaných konstrukcí k nevytápěným prostorům,

- bude zvýšen komfort a tepelná pohoda pro výuku a odborný výcvik žáků,

- bude dosaženo normou požadované kvality vzduchu v učebnách (instalace vzduchotechnických jednotek),

- bude dosaženo energetických parametrů náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti,

- bude zaveden energetický management.

 Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.