Informace o získání finanční podpory z prostředků dotačního titulu OPVVV

Název školy příjemce

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006424

Název projektu

První podpora vzdělávání 2017-2019

 

 

    
Střední škola technické a řemeslná v Novém Bydžově se stala další střední školou v Královéhradeckém kraji, která na podporu své činnosti získala finanční prostředky z fondů EU, z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Škola analyzovala svoje potřeby a její projekt s níže uvedenými parametry byl podpořen na základě ROZHODNUTÍ MŠMT O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 16_035/0006424-01.

Zkrácený název projektu: 35_Šablony 1 - SŠTŘ

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_035

Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)

Název projektu CZ: První podpora vzdělávání 2017-2019

Název projektu EN: The first benefit for education 2017-2019

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Fyzická realizace projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00

 

Aktivity

Číslo aktivity: III/1.2

Název aktivity: Školní speciální pedagog - personální podpora SŠ

Celkové náklady aktivity: 672 840,00

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory se speciálními vzdělávacími potřebami musí být ve škole identifikovány po celou dobu realizace aktivity. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy. Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou výkonu činnosti speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů pro dané pozice v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Konkrétní náplň práce, rozsah a rozpis jednotlivých činností stanoví ředitel školy na základě skutečných potřeb žáka. Aktivita bude realizována po dobu minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců prostřednictvím přímé práce speciálního pedagoga ve střední škole.

 

Číslo aktivity: III/1.5

Název aktivity: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

Celkové náklady aktivity: 240 912,00

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Popis realizace aktivity: Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu- koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli. Účinně pomůže škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání, které škola vyučuje na základě zřizovací listiny, s firmami/institucemi daného oborového zaměření. Výběr konkrétního pracovníka na pozici koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele je v kompetenci ředitele školy. Aktivita bude realizována minimálně 12 a maximálně 24 po sobě jdoucích měsíců. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele v rámci úvazku 0,1 připraví a zrealizuje každý měsíc během trvání aktivity jednu z následujících podpůrných akcí:

A. kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

B. workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin

C. workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů školy v minimální délce dvou hodin

D. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

E. workshop za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin. Pro účely workshopů/kulatého stolu 1h = 60 min. Počet a stručný popis průběhu workshopů/kulatého stolu bude uveden v reportu o činnosti koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.

 

Číslo aktivity: III/2.5 c

Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin - Cizí jazyky

Celkové náklady aktivity: 135 040,00

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci středních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.  Celkový počet hodin vzdělávání je minimálně 80. Cílem je podpořit dlouhodobé vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků formou ucelených vzdělávacích programů. Podmínkou tedy je, že se musí jednat o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 80 hodin (není možné tedy dosáhnout požadovaného počtu hodin „skládáním“ hodin z více kratších programů). Jsou doporučované vzdělávací programy s možností účasti alespoň

po dvou dnech po sobě, pro dosažení požadované intenzity kurzu, prostoru pro časově náročnější varianty aktivit a navázání spolupráce a kontaktů mezi účastníky. Vzdělávací program musí být realizován prezenční formou.

 

Číslo aktivity: III/2.8

Název aktivity: Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)

Celkové náklady aktivity: 95 800,00

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Popis realizace aktivity: Cílem je podpořit pedagogy středních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím stáží u možných budoucích zaměstnavatelů. Pedagogický pracovník ve spolupráci s vedením školy identifikuje oblast/obor, ve kterém chce rozvíjet své znalosti a dovednosti. Na základě toho navrhne/vybere možného budoucího zaměstnavatele absolventů školy (firmu/společnost/instituci) a tu osloví se žádostí o spolupráci. Stáž pedagogických pracovníků středních škol bude zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Na stáži bude s pedagogem školy spolupracovat garant-průvodce. Jedná se o spolupráci v celkové době trvání min. 60 hodin. Spolupráce spočívá v absolvování stáže vybraného pedagoga z vysílající SŠ u hostitelského zaměstnavatele v délce 40 hodin v průběhu nejdéle 10deseti dnů. Stáž nemusí pedagog absolvovat jednorázově (40 hodin stáže nemusí být absolvováno v 10 po sobě jdoucích dnech). Aktivitu je možné realizovat během celého školního roku, tj. i v období hlavních prázdnin. Stáž je nutné absolvovat prezenčně. Stáž bude absolvována v běžné pracovní době zaměstnavatele. Zbývajících 20 hodin spolupracující pedagog a garant-průvodce mohou rozdělit podle svého uvážení na přípravu návštěv, společnou reflexi a doporučení pro další práci pedagoga.

 

Číslo aktivity: III/2.10

Název aktivity: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

Celkové náklady aktivity: 50 400,00

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Popis realizace aktivity: Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe v rámci všeobecně-vzdělávacích předmětů/odborných předmětů/odborné praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků. Aktivita je určena pro pedagoga SŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují 12 vyučovacích hodin v průběhu 10 po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků. Spolupráce pedagoga a odborníka z praxe může probíhat napříč předměty a ročníky. Na každou hodinu výuky je stanovena 1 hodina společné přípravy a 30 minut následné reflexe pedagoga a odborníka z praxe. Celý blok je tedy tvořen 12 hodinami výuky a 18 hodinami přípravy na výuku a reflexe. Jedná se celkem o 30 hodin vzdělávání pedagoga.

 

Číslo aktivity: III/4.1

Název aktivity: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Celkové náklady aktivity: 8 523,00

Název specifického cíle / opatření ENRF / operace EZFRV: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Popis realizace aktivity: Cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Aktivita bude realizována prostřednictvím doučování min. tří žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky ). Při identifikaci žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:

- nízká motivace ke vzdělávání;

- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;

- nedůslednost ve školní přípravě;

- kázeňské přestupky;

- nedůsledné rodičovské vedení;

- sociokulturně znevýhodněné prostředí.

Výběr žáků střední školy je zcela v kompetenci ředitele školy. Žáky střední školy vybírá ředitel školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období (školní rok/pololetí). U žáka prvního ročníku střední školy je možné vycházet z informací získaných při zápisu. Doučování bude probíhat v rozsahu minimálně 16 hodin, a to jedenkrát týdně 60 minut pět po sobě jdoucích měsíců v týdnech, ve kterých probíhá výuka. Pokud v jednom týdnu doučování odpadne, může škola v dalším týdnu realizovat doučování dvakrát. Pro naplnění výstupu je nezbytné, aby průměrná návštěvnost aktivity byla min. 75 % .

              V Novém Bydžově dne 1.9.2017                                                                                                                                                            

                          Ing. Karel Průcha

                       zástupce ředitele školy