Organizační zajištění přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

ODKAZ: INFORMAČNÍ WEB PŘÍMAČKY 2024

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŽOV, DR. M. TYRŠE 112

realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění pro uchazeče oborů středního vzdělání, kteří zahájí studium ve školním roce 2024/2025.

Jednotné testy:

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků.

Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít testy z předchozích let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

Časový limit a povolené pomůcky:

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut. Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Hodnocení zkoušky:

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy zohledňují i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. střední školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2022/2023.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce dne 15. května 2024. Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů ihned od zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem.

Centrum poskytuje výsledky jednotné přijímací zkoušky pouze středním školám. O způsobu poskytnutí výsledků uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Kód oboru vzdělání

Název oboru vzdělání

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

23-45-M/01

Dopravní prostředky (školní vzdělávací program: Technik silniční dopravy)

15

23-45-M/01

Dopravní prostředky (školní vzdělávací program: Operátor silniční dopravy)

15

23-43-L/51

Provozní technika (nástavbové studium, školní vzdělávací program Dopravní technik)

08
23-43-L/51 Provozní technika (nástavbové studium, školní vzdělávací program Operátor zemědělské techniky)  14

29-41-L/51

Technologie potravin (nástavbové studium, školní vzdělávací program Technolog výroby potravin)

08

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel (školní vzdělávací program Automechanik)

40
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (školní vzdělávací program Řidič nákladní a osob. dopravy)  08

26-57-H/01

Autoelektrikář (školní vzdělávací program Diagnostik motorových vozidel)

12

26-51-H/02

Elektrikář – silnoproud

18

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů (školní vzdělávací program Opravář a diagnostik zemědělské techniky)

40

65-51-H/01

Kuchař – číšník

20

29-54-H/01

Cukrář

24

29-56-H/01

Řezník – uzenář

10

Další podrobnosti přijímacího řízení ve vztahu k jednotlivým oborům středního vzdělání:

a) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní vzdělávací program Technik silniční dopravy (čtyřleté denní studium)         

15 žáků /žákyň/ (třída 1. SD - školní vzdělávací program Technik silniční dopravy)    

 • určeno pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou na základní škole
 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků 


b) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-45-M/01 Dopravní prostředky, školní vzdělávací program Operátor silniční dopravy (čtyřleté denní studium) 15 žáků /žákyň/ (třída 1. OP - školní vzdělávací program Operátor silniční dopravy)   

 • určeno pro žáky s ukončenou devítiletou povinnou školní docházkou na základní škole
 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků (včetně případů, kdy přijatí uchazeči neodevzdají zápisové lístky)


c) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 23-43-L/51 Provozní technika, školní vzdělávací program Dopravní technik, Operátor zemědělské techniky (dvouleté nástavbové denní studium) 22 žáků /žákyň/ (třída 1. PT - denní forma studia)

 • určeno pro žáky s ukončeným vzděláním ve stanovených oborech středního vzdělání s výučním listem skupiny oborů H
 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

d) obor středního vzdělání s maturitní zkouškou 29-41-L/51 Technologie potravin (dvouleté nástavbové denní studium) 08 žáků /žákyň/ (třída 1. DPZ - denní forma studia)

 • určeno pro žáky s ukončeným vzděláním ve stanovených oborech středního vzdělání s výučním listem skupiny oborů H
 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků


e) obor středního vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (tříleté denní studium) 48 žáků /žákyň/  (třídy 1. AN)

 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 f) obor středního vzdělání s výučním listem 26-57-H/01 Autoelektrikář, školní vzdělávací program Diagnostik motorových vozidel (tříleté denní studium) 12 žáků /žákyň/  (třída 1. AE)

 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 g) obor středního vzdělání s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (tříleté denní studium)  18 žáků /žákyň/  (třída 1. E)

 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 h) obor středního vzdělání s výučním listem 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, školní vzdělávací program Opravář a diagnostik zemědělské techniky (tříleté denní studium) 40 žáků /žákyň/  (třída 1. Z)

 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 i) obor středního vzdělání s výučním listem 65-51-H/01 Kuchař-číšník (tříleté denní studium) 20 žáků /žákyň/  (třída 1. K)

 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

 j) obor středního vzdělání s výučním listem 29-54-H/01 Cukrář (tříleté denní studium) 24 žáků /žákyň/  (třída 1. C)

 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků

k) obor středního vzdělání s výučním listem 29-56-H/01 Řezník/ce/-uzenář/ka/ (tříleté denní studium) 10 žá /žákyň/  (třída 1. R)

 • ředitel školy stanovil počet míst pro odvolací řízení číslem 1 v případě překročení plánovaného počtu přijímaných žáků
 • další kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel školy v případě, že v 1. kole přijímacího řízení nebude naplněn předpokládaný stav žáků