Aktuality v měsíci: LISTOPAD 2023    

Projektové vyučování – nahřívaná šlehaná hmota

30. 11. 2023

Dne 30. 11. 2023 proběhlo projektové vyučování v rámci předmětu Technologie cukrářské výroby ve třídě 2. C, ve kterém jsme se věnovali nahřívaným šlehaným hmotám.  Připravili jsme piškotový plát vhodný na rolády, případně řezy. Žáci si vyzkoušeli přípravu piškotového těsta zahříváním směsi vajec a cukru na vodní lázni, správné měření teploty, našlehání a nastavení pece a dobu pečení. Vyzkoušeli si i vady při přípravě šlehaných hmot, např. suchost piškotu, která vznikla tím, že jsme k našlehané hmotě nedali dostatečné množství vody.

Na závěr žáci senzoricky zhodnotili finální výrobek. Během výuky si prohloubili znalosti ohledně technologie přípravy a zpracování nahřívané šlehané hmoty.

Ing. Slávka Formánková, učitelka odborných předmětů

Návštěva Falcon Racing – přestavby automobilů / CNC obrábění

30. 11. 2023

Žáci maturitního ročníku vzdělávacího programu Technik silniční dopravy navštívili prostory společnosti Falcon Racing v Novém Bydžově. Jednatelem společnosti je absolvent školy SŠTŘ NB, p. Ladislav TŘASÁK (úspěšné dokončení studia v r. 2006).

Pan Třasák přivítal žáky u právě dohotovené zakázky na „rallye–speciálu“ Lancia Delta HF Integrale 2.0 turbo.

Následovalo představení možností pro výrobu komponentů (nejenom) pro motorsport.

Byly předvedeny frézy, soustruhy, CNC stroje „Done in one“ – tzn. spojení CNC soustružnického centra a obráběcího centra pro provádění několika operací najednou.

Ve druhé dílně vzešla vášnivá debata o úpravách automobilů u rozpracované individuální přestavby atmosféricky plněného motoru na motor přeplňovaný kompresorem.

Činnost pana Třasáka začala nejprve jako záliba a následně se z jeho koníčku stala hlavní pracovní náplň.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D., učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NB


Na Švarcavě máme novou učební pomůcku

25. 11. 2023

V dílnách SŠTŘ Nový Bydžov si žáci oboru Automechanik pod vedením učitelů odborného výcviku Václava Hály a Tomáše Hovorky vyrobili novou učební pomůcku - válcovou zkušebnu pro měření výkonu motocyklů. ‚Nejprve si kluci vyrobili rám a konstrukci, při které museli vše pečlivě rozměřit, nařezat a svařit," říká Václav Hála, autor projektu. ‚Následně jsme zprovoznili elektroniku a vyhodnocovací software, který přesně vyhodnocuje reálný výkon a kroutící  moment motocyklu," doplňuje Tomáš Hovorka. Ihned po sestavení byla zkušebna za velkého zájmu žáků oboru Technik silniční dopravy vyzkoušena na motocyklech pro běžný provoz i na závodním speciálu Aprilia RS 125 SP.


Aleš Novák, zástupce ředitele

Den otevřených dveří na SŠTŘ Nový Bydžov

25. 11. 2023

V sobotu 25. 11. 2023 proběhl první z plánovaných Dnů otevřených dveří na Střední škole technické a řemeslné v Novém Bydžově. Žáci základních škol v doprovodu rodičů si přišli prohlédnout školní budovy a získat bližší informace o jimi vybraných studijních oborech. Zájem byl o obory s výučním listem i maturitní, v budově Dr. M. Tyrše převažoval obor Operátor silniční techniky. Celkem Bydžovem prošlo 22 zájemců o budoucí studium, současně byl přístupný i školní areál Na Švarcavě, v Hlušicích a Chlumci nad Cidlinou. Zveme zájemce na další dny otevřených dveří, 9. a 16. prosince 2023.


Mgr. Lenka Fleglová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů


Vyjádření odborové organizace SŠTŘ Nový Bydžov (dále jen SŠTŘ) a vyjádření managementu SŠTŘ k plánované stávce ve školství dne 27. 11. 2023   

24. 11. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové,

  zřejmě jste již zaznamenali vyjádření odborové organizace SŠTŘ Nový Bydžov (dále jen SŠTŘ) a vyjádření managementu SŠTŘ k plánované stávce ve školství dne 27. 11. 2023.
  S mnohými zaměstnanci jak z řad pedagogů, tak zvláště z řad nepedagogických pracovníků jsem i hovořil a vnímal jsem i oprávněné obavy, které mi tlumočily například pracovnice nepedagogických úseků, přičemž o nepedagogické pracovníky podle vyjádření odborů jde nejvíce vedle zmíněného PH MAX.
  Je mou a naší povinností vyjádřit i stanovisko většiny pracovníků SŠTŘ k této stávce. Především důvody jejího vyhlášení nepostihují základní princip finančních prostředků ve školství. Těch je totiž dostatek, ale stále více na nich v některých případech z důvodů i vlastního prospěchu různých aktivistických složek či z důvodů neodborných zásahů do systému školství "participují" lidé, kteří působí v různých mnohdy zbytečných institutech nebo vytvářejí systémy, které pouze finanční prostředky z budgetu školství odčerpávají. Pokud by odbory a další organizační složky řešily problém komplexně a nikoliv jen dílčími zdůvodněními této stávky, tak bychom mnozí řekli zřejmě rovněž ANO. Ale to se bohužel neděje a celková motivace stávkovat je odůvodněna obecně, mnohdy frázovitě bez konkrétního vyjádření. Některá sdělení různých subjektů mi tlumočili i naši zaměstnanci, kteří jsou rodiči žáků různých typů škol a nutno říci, že jsme tato sdělení příliš nebyli schopni konkrétně analyzovat a rozklíčovat.

A. Koncepční problém: tarify („věkový automat“)
   Koncepčním problémem odměňování pedagogů je tzv. „věkový automat“ oddělující od sebe skupiny mladších a starších pedagogů. Mezi stupněm 1 - 7 v 10. platové třídě je například rozdíl v základním tarifu 5 510 Kč, mezi stupněm 1 - 7 v 11. platové třídě je rozdíl v základním tarifu 6 670 Kč, mezi stupněm 1 - 7 v 12. platové třídě je rozdíl v základním tarifu 9 960 Kč.
  Tento rozdíl nepostihuje výkonnost, kvalitu práce ani míru erudice v pedagogickém procesu a mnohdy logicky demotivuje mladší skupiny pedagogů, kteří mnohdy odvádějí činnost pro školy nezbytnou a rozhodující. Na managementu školy leží poté úloha přiblížit tyto stupně k sobě s použitím nenárokových složek platu, které jsou primárně určeny k jiným motivačním účelům. Upřímně řečeno, výhradám mladších skupin pedagogů i nepedagogických pracovníků se v rámci tohoto poměrně nelogického systému „věkové zásluhovosti“ nelze divit.
  Východiskem z této skutečnosti by mohl být návrat do let 2012-2013, kdy bylo v jednotlivých třídách stanoveno rozpětí a bylo na managementu školy, aby jednotlivé pedagogy zařadil do příslušných interních tarifů za použití především výkonnostních a kvalifikačních kritérií. Tento model, který byl dalšími vládami zrušen bohužel i za souhlasu odborů, byl konstruktivní a daleko lépe vystihoval pracovní výkonnost pedagogů bez ohledu na jejich věkovou strukturu. Zamysleme se, zda by stávka neměla akcentovat tento požadavek, který chce pouze obdobnou odměnu za stejnou pracovní činnost bez ohledu na rodné číslo.

   Stejný princip by byl uplatnitelný platil i v platových třídách 6-11 pro nepedagogické a potažmo i pedagogické pracovníky v platových třídách 7-13.
   Velmi nelogickou a matematicky těžko pochopitelnou je rovněž používané zvyšování tarifů pomocí procent ze základu, což jako efekt působí pouze na další rozevírání nůžek mezi jednotlivými stupni.


B. Dovolte, abych zároveň uvedl pouze některé příklady a skutečnosti, jak se pracuje s financemi primárně rozpočtově určenými pro školství, které ve finále tvoří „ekonomický filtr“, který zapřičiňuje redukci prostředků, které by školství mohlo mít jak na přímé tak na nepřímé výdaje na základní úrovni:
a) přebujelá inkluze, která podle slov kompetentních činitelů nákladově stojí 11 miliard ročně v kontextu nárokovosti, o které rozhodují instituce, které ve finále za nákladovost neodpovídají, pomíjím rovněž efektivitu tohoto procesu, kterou zažíváme jako výstupy
b) „měkké mnohdy pseudoprojekty“ z evropských peněz i z národních zdrojů, které slouží pouze k obživě různých manažerů, školitelů, vzdělavatelů apod. místo skutečné podpory efektivních výdajů na regionální či vysoké školství a jejich efekt je v řadě případů velmi diskutabilní
c) vytváření problematických projektů typu "střední článek řízení", tento institut bude opět sloužit k zaměstnávání lidí, kteří v řadě případů budou s různou kvalitou někomu radit podle hesla "tak bych to dělal, pokud bych to uměl" místo jejich primárního zapojení do především regionálního školství v přímé terénní práci a ve výuce
d) zdražení dohod o pracech konaných mimo pracovní poměr díky novele Zákoníku práce využívaných v pedagogickém a vzdělávacím procesu, tedy čerpání ze zdrojů OON, které se musely navýšit
e) neustálá aktivita různých neziskových organizací participujících na sektoru vzdělávání, školení, mentoringu, které pracují mnohdy se systémem "vyděs a poté fakturuj" (konkrétní případy můžeme uvést, například „Jak se připravit na kontrolu různých orgánů či institucí“, čímž odčerpávají zdroje ze škol (osobně si uschovávám email jednoho z těchto představitelů, kterému jsem jako odpověď nabídl pracovní pozici v naší škole s tezí „nestudoval jsem proto, abych učil“, titul Mgr.)
f) odčerpávání zdrojů školy v systému GDPR a institutu typu WHISTLEBLOWER, neustále se měnící podmínky různých mechanismů
g) zdroje, které byly vynaloženy a nadále se vynakládají do průběžně se měnícího systému státních maturit a nyní i do přijímacích zkoušek, aniž by proběhla naprostá reforma například ukončení základního vzdělávání závěrečnou zkouškou na ZŠ, která by poté byla podkladem pro další přijímání do SŠ místo dalších experimentů s přijímacími zkouškami (tento model v Evropě existuje, jeho výhodou je, že jsou do něho zapojeni téměř všichni žáci základního školství)
h) bujení různých obslužných institucí ve školství, kam se mnohdy uchylují lidé, kteří na základních či manažerských postech neuspěli nebo se jich přímo bojí
i) zdražení některých dalších typů vzdělávání, po dnešním semináři jsme byli seznámeni s tím, že DPS pro učitele se rozšiřuje (tím pádem zdražuje) na 300 hodin (bez ohledu na to, aby proběhla reflexe jeho účinnosti a kvality, o které jsem svými kolegy, kteří ho absolvovali, informován)
j) systém přespočetné práce s 200% příplatkem je víceméně odborovým výmyslem, který v jimi navrženém systému a realizovaném v zákonné úpravě nemá ani trochu ekonomické a personální logiky (typ označené hodiny bez ohledu na skutečnou realizaci úvazkové povinnosti), konfrontujme toto s příplatkem za práci v neděli či svátek daným Zákoníkem práce
k) hrazení zdravotních prohlídek pro žáky (místo jedné zdravotní prohlídky na přihlášce ke studiu se absolvují nakonec dvě, samozřejmě jsou placené a my je z rozpočtu školy, potažmo zřizovatele proplácíme, což rozhodně nejsou zanedbatelné finanční prostředky

C. Ekonomický intravilán školy (jako příklad SŠTŘ Nový Bydžov):
  Každá škola má svoje vnitřní aktivity a zejména kapacity a je na managementu organizace, jak tyto své kapacity využívá, jak využívá další případné zdroje a jak si vytváří finanční portfolio pro odměňování svých pedagogů i nepedagogických pracovníků.
  Efekt těchto aktivit a kapacitní využitelnosti v současné době vysvětlujeme zejména našim nepedagogickým pracovníkům a jsou samozřejmě i pravidelnou součástí pracovních jednání a porad nejen managementu.
  Nechat zahálet kapacity školy a poté s otevřenou dlaní vykřikovat, že nemám finanční zdroje tam, kde je mohu získat, je u nás charakterizováno jako manažerská nedostatečnost.   

  Omlouváme se za to, jestli jsme se někoho dotkli, ale je to naše vnitřní přesvědčení budované řadu let. Jako příklad uvedu vzdělávání dospělých, využití stravovacích a ubytovacích kapacit ve volných termínech či v rámci jejich kapacit, služby pro veřejnost, vzdělávací kurzy a projekty pro extravilán školy. Vytváření rezerv, fondu odměn a možnost hrazení dalších součástí odměňování pracovníků školy považujeme vedle pedagogického procesu za jeden z možných předmětů činnosti řady škol (nikoliv samozřejmě všech), které lze označit jako podstatné.

   Závěrem, pokud máme protestovat, protestujme komplexně, pojmenujme důvody konkrétně a nepoužívejme fráze, které se mnohdy tváří ušlechtile, ale jejich podstata je velmi vágní. Jinak jsme velmi rádi, že mnozí zřizovatelé konají a školám v řadě ekonomických kategorií v přímých výdajích velmi efektivně pomáhají, jako příklad uvedeme Královéhradecký kraj.

Stanovisko výboru ZO ČMOS PŠ při SŠTŘ Nový Bydžov:

Dne 14. 11. 23 projednal výbor ZO ČMOS PŠ při SŠTŘ v Novém Bydžově dostupné informace o připravované stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství na 27. 11. 2023. Po projednání těchto informací i v souvislosti s porovnáním reálné skutečnosti v SŠTŘ Nový Bydžov, bylo rozhodnuto, že naše základní organizace se této stávky nezúčastní. Tímto rozhodnutím však není omezeno právo jednotlivců se této stávky účastnit.

Ing. Lubomír Kořínek
předseda  ZO ČMOS PŠ při SŠTŘ, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112


Sdělení SŠTŘ Nový Bydžov:
Avizovaná stávka s termínem konání 27. 11. 2023 nebude v SŠTŘ realizována a škola bude pracovat v běžném provozu.
Zaměstnanci školy sice rozumí některým skutečnostem uváděným ve zdůvodnění stávky, nicméně řada z nich vidí příčiny i zcela jinde než je uváděno. Jsme toho názoru, že aktivity škol mohou výrazně pomoci například platům nepedagogických pracovníků, což se například v naší příspěvkové organizaci bezesporu děje, přičemž nechceme ve vztahu k těmto našim kolegyním a kolegům čekat jen s nataženou rukou. Naopak velmi kriticky nahlížíme na některé současné výdaje ve školství, které jeho kvalitě nikterak nepomáhají a jsou spíše kontraproduktivní. Jejich eliminace může přinést výrazné zdroje do sfér, na které organizátoři stávky upozorňují. V tomto případě můžeme být zcela konkrétní, pokud o naše zdůvodnění bude zájem. Na školství se doslova přilepila řada mechanizmů, které finance naprosto nelogicky odčerpávají a tyto mechanizmy se navenek tváří jako nezbytné a ušlechtilé, což je i otázka současné či připravované legislativy.
Protože se domníváme, že podstatné důvody problematiky školství nejsou pojmenovány, ke stávce se SŠTŘ Nový Bydžov nepřipojí a v pondělí 27. 11. 2023 proběhne ve škole běžný provoz.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel SŠTŘ

Soutěž odborných dovedností Jaroměř

24. 11. 2023

V listopadu se vybraní žáci třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili týmové soutěže na Střední škole řemeslné v Jaroměři, konkrétně Jakub Mařan, Tomáš Vojtěch a Adam Miškář. Jednalo se o první ročník soutěže pro opraváře zemědělských strojů. Na týmy čekalo před odbornou porotou celkem pět disciplín - vědomostní test, pilování, svařování plamenem, kování, výměna kola a seřízení vůlí ventilů na traktoru. Naši žáci obsadili mezi týmy pěkné druhé místo. Mezi jednotlivci dosáhli na čtvrté až šesté místo hned za domácími. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších soutěží.

Martin Kopřiva, učitel odborného výcviku SŠTŘ


Tisková konference Czech Samurais týmu 2024 ve středisku praktického vyučování SŠTŘ Nový Bydžov

22. 11. 2023

Vážené dámy a vážení pánové, kolegyně a kolegové,

ve středu 22. 11. 2023 proběhla ve středisku praktického vyučování Na Švarcavě v Novém Bydžově tisková konference týmu, který na přelomu roku 2023/2024 odjíždí na další ročník RALLY DAKAR 2024. Dovolte mi, abych poděkoval za spolupráci celému CZECH SAMURAIS týmu v čele s Ondřejem Martincem a Ollie Roučkovou a vyjádřil potěšení, že areál rekonstruovaný a otevřený v roce 2019 skvěle slouží nejen výuce, ale i těmto výrazným projektům naší školy, v tomto případě MECHANIC ACADEMY. V tomto směru je nutno ocenit i vklad našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje. Chci rovněž poděkovat za přípravu týmu SŠTŘ pod vedením dynastie Nováků, tedy Aleše a Pavla, a samozřejmě i kolektivu střediska v Chlumci nad Cidlinou, který se postaral o catering.

Za nás všechny chci popřát úspěch na RALLY DAKAR 2024 našemu pedagogovi Tomáši Hovorkovi, našemu žáku Janu Pavlíkovi (člen týmu CZECH SAMURAIS) a i našemu absolventovi Filipu Bajorovi.

Náš areál rovněž navštívila televize V1. https://vzpravy.cz/…-00

A ještě dodatek - v pátek 24. 11. 23 bude v magazínu MF DNES "Speciál" uveřejněn článek o historii, vývoji a budoucnosti základního koncepčního projektu školy "Regionální centrum odborného vzdělávání". Lidé, čtěte....

Ollie Roučková, CZECH SAMURAIS TEAM: "Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše upřímné poděkování za vaši podporu a organizaci tiskové konference týmu Czech Samurais před Dakarským závodem. Děkujeme vám za vaši podporu a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále. Těšíme se na besedu v divadle. Jsme hrdí, že můžeme mít takového partnera jako jste vy. Přikládám tiskovou zprávu, fotografie, video z testování, také připojuji čerstvě vytvořený odkaz pro Mechanic Academy".
Ollie Roučková, Czech Samurais tým

18. ROČNÍK SOUTĚŽE   "Já už to znám, umím 2023"

16. 11. 2023

ZA ÚČASTI 27 ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ÚČASTI 385 SOUTĚŽÍCÍCH ŽÁKŮ, ŽÁCI DOKAZOVALI SVŮJ UM JIŽ VE ČTRNÁCTI KATEGORIÍCH

TŘIKRÁT skončili na nejvyšším stupni žáci Základní školy Husova Jičín a žáci Základní školy Sobotka.
JEDNOU se na nejvyšším stupínku objevili žáci základních škol Nová Paka Husitská, Nová Paka Komenského, Libčany, Hořice Na Habru, Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové Habrmanova, Rohovládová Bělá a Lázně Bělohrad.

CELKOVĚ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLOU
se stala podle bodování výsledků svých žáků Základní škola Husova Jičín, druhá skončila Základní škola K. V. Raise Lázně Bělohrad, třetí pořadí patřilo Základní škole Husitská Nová Paka, čtvrté místo pak Základní škole Chlumec nad Cidlinou.

ZVLÁŠTNÍ CENY POŘADATELE ZA DOSAVADNÍ A SOUČASNOU SPOLUPRÁCI
obdržely základní školy Lázně Bělohrad, Chomutice, Hlušice a Rohovládová Bělá.

  Organizátoři této největší krajské soutěže odborných dovedností pro žáky základních škol, tedy tři spolupracující školy, Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov, Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka a Střední škola zahradnická Kopidlno, už zorganizovaly toto klání po osmnácté. Jen díky nucené covidové pauze jsme letos všichni neslavili jubilejní 20. ročník.
   Do pořadatelství dala tradičně vklad Základní škola Hlušice poskytnutím svých dílenských prostor. Opětovně velmi pozitivní bylo pořádání některých kategorií soutěží ve střediscích praktického vyučování v Novém Bydžově - Švarcava (automechanik) a v Chlumci nad Cidlinou (cukrář, pekař, řezník-uzenář a kuchař-číšník), které byly SŠTŘ otevřeny v roce 2019.
   Své zástupce nakonec v počtu 385 (pořadatelé byli nuceni redukovat počet přihlášených do stanovených limitů) vyslalo tentokrát 27 základních škol.
   Hodnocení jednotlivých kategorií bude v této tiskové zprávě zpracováno chronologicky sestupně podle počtu zúčastněných žáků.

MLADÝ AUTOMECHANIK, 60 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Středisko praktického vyučování Nový Bydžov-Švarcava
garantující škola: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov
PARTNEŘI SOUTĚŽE: ŠKODA AUTO Mladá Boleslav, AUTOCENTRUM Jičín, MALINA VRŠE, INTERCARS a TH MOTORSPORT.   
Na startu soutěže mladý automechanik se prezentovalo ve středisku praktického vyučování v Novém Bydžově - Švarcava 60 (v roce 2022 60, v roce 2019 58 a v roce 2018 52) mladých automechaniků z celkem 20 základních škol.
Ceny obdržela vítězná osmička účastníků (vítěz Matyáš Málek ze ZŠ Rohovládová Bělá, druhý skončil Lukáš Burian ze ZŠ a MŠ Libáň a bronzový stupínek obsadil Adam Vích ze ZŠ Lázně Bělohrad).
Všichni ocenění převzali ceny z rukou zástupce ředitele SŠTŘ Nový Bydžov Aleše Nováka a jeho spolupracovníků. O bezproblémový chod soutěže se v roli rozhodčích skvěle starali učitelé odborného výcviku a žáci třetích ročníků automobilních oborů.
A komentář šéfa soutěže zástupce ředitele SŠTŘ Aleše Nováka: „16. listopadu 2023  se uskutečnil v Novém Bydžově Na Švarcavě již 18. ročník soutěže Já už to znám, umím v kategorii Mladý automechanik. Tato soutěž je určena pro žáky osmých a devátých tříd ZŠ a má jim pomoci při výběru budoucího povolání. O soutěž mladých automechaniků byl tradičně velký zájem a letos se jí zúčastnilo 63 žáků z 23 základních škol. Žáci během čtvrtečního dopoledne zvládli  šest soutěžních disciplín: výměnu kola na čas, odborný test, popis činnosti spalovacího motoru, poznávání nářadí a součástek, výměnu zapalovacích svíček na čas a odstranění závady v elektroinstalaci motorového vozidla. Soutěžní disciplíny probíhaly na výukových vozidlech a pomůckách, které naší škole v rámci velmi dobré spolupráce věnovala ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Krátce po dvanácté hodině došlo k vyhlášení výsledků“.

MLADÝ CUKRÁŘ, 56 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Středisko praktického vyučování Chlumec n. C.
garantující školy: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov a Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
PARTNEŘI SOUTĚŽE: Střední škola technická řemeslná Nový Bydžov a Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, společnost BIDFOOD   
Na startu soutěže mladý cukrář se prezentovalo ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou 56 (v roce 2022 86, v roce 2018 69, roce 2017 57) mladých cukrářů z celkem 17 základních škol.
Ceny obdržela vítězná osmička účastnic (vítězka Agáta Víchová ze ZŠ Lázně Bělohrad, druhá skončila Tereza Maxová ze ZŠ Husitská Nová Paka a bronzový stupínek obsadila Klára Hrudková ze ZŠ Rohovládová Bělá).
Všechny oceněné převzaly ceny z rukou pedagogických pracovnic SŠTŘ Nový Bydžov a SŠGS Nová Paka Slávky Formánkové a Romany Bělohlávkové a jejich kolektivu. O bezproblémový chod soutěže se v roli rozhodčích starali učitelé odborného výcviku a žáci nástavbového studia Technologie potravin.
A komentář garanta soutěže Slávky Formánkové: „Dne 16. 11. 2023 jsme přivítali v prostorách školy SPV v Chlumci nad Cidlinou žákyně a žáky základních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí, kteří mají zájem o cukrářský obor. Připravili jsme pro ně dovednostní činnosti, například odhad hmotnosti, kdy vážili mouku a vodu, dále tvarování kouliček o stejné hmotnosti, aby dokázali svojí zručnost. Koření, které se používá cukrářské výrobě, pro spoustu soutěžících bylo velkým překvapením, například citrónová kůra nebo fenykl.
Na závěr jsme vyhodnotili osm nejlepších soutěžících, vyhlášení bylo velmi euforické, aplaus pro vítěze nebral konce. Doufáme a pevně věříme, že jsme nadchli zájemce o tento obor, a rádi je v příštím školním roce 2024/ 2025 přivítáme na našich školách. Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a hladkém průběhu celé soutěže“.

MLADÝ ŘIDIČ, 51 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Středisko praktického vyučování Hlušice
garantující škola: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov
PARTNEŘI SOUTĚŽE: CS CARGO JIČÍN, SPEDITRANS CZ HOŘICE, TRANSLOGISTIC NOVÁ PAKA, JIŘÍ TOBIÁŠEK PRASKAČKA
   
Na startu soutěže mladý řidič se prezentovalo ve středisku praktického vyučování v Hlušicích shodně jako vloni 51 (v roce 2022 51, v roce 2019 50, v roce 2018 54, v roce 2017 52) mladých řidičů z celkem 19 základních škol.
Ceny obdržela vítězná osmička účastníků (vítěz Přemysl Rudolf ze ZŠ Na Habru Hořice, druhý skončil Jan Vojtíšek ze ZŠ Lázně Bělohrad a bronzový stupínek obsadil Jan Heršálek ze ZŠ Husova Jičín).
Všichni ocenění převzali ceny z rukou vedoucího autoškoly SŠTŘ Nový Bydžov Petra Voženílka a jeho spolupracovníků. O bezproblémový chod soutěže se v roli rozhodčích skvěle starali učitelé odborného výcviku a žáci třetího ročníků školního vzdělávacího programu Řidič nákladní a osobní dopravy.
A komentář šéfa soutěže zástupce ředitele SŠTŘ Petra Voženílka: „V prosluněném dopoledni dne 16. listopadu 2023 se konala jedna z mnoha  soutěží - Mladý řidič, která probíhala ve výukovém centru v Hlušicích za účasti 51 soutěžících.

Této soutěže se zúčastnili v hojném počtu žáci základních škol a to již v 18. ročníku. Dívky a chlapci soutěžili v nasazování kola na osobní automobil, kontroly vozidla před jízdou, popisu činnosti čtyřdobého motoru, jízdě na trenažéru, testu křižo V prosluněném dopoledni dne 16. listopadu 2023 se konala jedna z mnoha  soutěží - mladý řidič probíhala ve výukovém centru v Hlušicích za účasti 61 soutěžících.

Této soutěže se zúčastnili v hojném počtu žáci základních škol a to již v 18. ročníku.   Dívky  a chlapci soutěžili v nasazování kola na osobní automobil, kontroly vozidla před jízdou, popisu činnosti čtyřdobého motoru, jízdě na trenažéru, testu křižovatek a výměně žárovky v předním světlometu automobilu. Tato soutěž  proběhla bez problému a  všichni žáci se zájmem disciplinovaně plnili svoje úkoly a musím letos vyzdvihnout slušné chování a kázeň soutěžících. Rozhodčí na svých kvalitně připravených pracovištích vše zvládli na jedničku. Rozhodčím velmi dobře pomáhali žáci tříd 3. N a 2.  PT.  Letos bylo oceněno prvních 8 soutěžících - obdrželi diplomy a hodnotné ceny, které škola získala od smluvních partnerů naší školy, za tyto ceny děkujeme“.

.
MLADÝ KUCHAŘ, 45 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Středisko praktického vyučování Chlumec n. C.
garantující školy: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov a Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
PARTNEŘI SOUTĚŽE: Střední škola technická řemeslná Nový Bydžov a Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, společnost BIDFOOD, Řeznictví Motyčka Nový Bydžov a Zelenina Soukup Nový Bydžov
Na startu soutěže mladý kuchař se prezentovalo ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou 45 (v roce 2022 64, v roce 2019 57, v roce 2018 50) mladých kuchařů z celkem 17 základních škol.
Ceny obdržela vítězná osmička účastnic (vítězka Bára Valterová před Valérii Vlačihovou /obě ZŠ Husova Jičín/, bronzový stupínek obsadila Tereza Vojtíšková ze ZŠ Husitská Nová Paka).
Všechny oceněné převzaly ceny z rukou vedoucích pedagogických pracovnic SŠTŘ Nový Bydžov a SŠGS Nová Paka Veroniky Blažejové, Jany Pošepné a jejich kolektivu. O bezproblémový chod soutěže se v roli rozhodčích starali učitelé odborných předmětů a odborného výcviku a žáci nástavbového studia Technologie potravin.
A komentář vedoucí soutěže Veroniky Blažejové: „Již osmnáctý ročník soutěže „Já už to znám" ve Střední škole technické a řemeslné, znamená několik týdnů příprav disciplín pro žáky základních škol ze širokého okolí. Stejně tomu tak bylo dne 16. listopadu ve Středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou, kde žáci měli možnost poznat gastronomické obory. Obor Kuchař - číšník si připravil pro soutěžící žáky znalostní test, poznávání inventáře, bylinek, surovin či dovednost loupání jablka s co nejdelší slupkou.
Pro žáky to bylo dopoledne plné nových a zajímavých poznatků a pro nejlepších osm soutěžících byly připraveny hodnotné ceny. Děkujeme našim sponzorům Zelenině Soukup s.r.o. a společnosti BIDFOOD za podporu a krásné ceny. Věřím, že některé žáky toto hezké odborné řemeslo zaujme a zvolí si ho pro své další studium“.


MLADÝ OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ, 37 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Středisko praktického vyučování Hlušice
garantující škola: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov
PARTNEŘI SOUTĚŽE: ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČESKÉ REPUBLIKY, AGRO Žlunice, Volanická zemědělská společnost, FARMET Česká Skalice, ZE TE PA Pavlíček, SVARCENTRUM, SECO INDUSTRIES Jičín a Jiří Tobiášek Praskačka – náhradní díly.   
Na startu soutěže mladý opravář zemědělských strojů se prezentovalo ve středisku praktického vyučování v Hlušicích shodně jako vloni 37 (v roce 2022 35, v roce 2019 54, v roce 2018 39) mladých opravářů z celkem 17 základních škol.
Ceny obdržela vítězná osmička účastníků (vítěz Aleš Palička ze ZŠ Sobotka, Na Habru Hořice, druhý skončil Vojtěch Vysuček ze ZŠ Husova Jičín, třetí příčku obsadil Vojtěch Mařan ze ZŠ Poděbradova Jičín).
Všichni ocenění převzali ceny z rukou vedoucího učitele odborného výcviku SŠTŘ Nový Bydžov Dobroslava Šmidrkala a jeho kolektivu. O bezproblémový chod soutěže se v roli rozhodčích skvěle starali učitelé odborného výcviku a žáci nástavbového studia Provozní technika.
A komentář šéfa soutěže Dobroslava Šmidrkala: „Velmi dobrá soutěž, která nám ukázala, že se zájmem o technické obory to není tak špatné. V letošním již 18. ročníku tradiční soutěže žáků základních škol z blízkého i vzdálenějšího regionu, soutěžící zápolili v šesti disciplínách - dílenský výrobek, poznávání náhradních dílů a nářadí, jízda zahradním traktorem SECO INDUSTRIES Jičín, test řešení křižovatek, vysvětlení činnosti čtyřdobého motoru a jako novinkou bylo poznávání plodin. Tuto disciplínu pro soutěžící perfektně připravila paní Horníková ze Zemědělského svazu ČR oblastní organizace Hradec Králové, které s hodnocením soutěžících vydatně pomáhala paní Zmátlíková z Volanické zemědělské Volanice.“.

MLADÝ ELEKTRIKÁŘ, 34 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Středisko praktického vyučování Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 2
garantující škola: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov
PARTNEŘI SOUTĚŽE: Společnost ČEZ a.s, EQUANS Services a.s. Praha a dále sponzoři z firem ELMONT Hořice, CRUXEL Praha s pobočkou v Chlumci nad Cidlinou, Elektromocek Nový Bydžov, N&N elektromontáže Nový Bydžov, Rydval-elektro Lomnice nad Popelkou, EPROM Nový Bydžov, Tomáš Dítě a Miloslav Tlučhoř.
Na startu soutěže mladý elektrikář se prezentovalo ve středisku praktického vyučování v Hlušicích shodně jako vloni 34 (v roce 2022 24, v roce 2019 36, v roce 2018 27) mladých elektrikářů z celkem 17 základních škol.
Ceny obdržela vítězná osmička účastníků (vítěz Štěpán Houška, druhý skončil Jan Hlaváček /oba ZŠ Habrmanova Hradec Králové/, třetí příčku obsadil Tomáš Poláček ze ZŠ a MŠ Skřivany).
Všichni ocenění převzali ceny z rukou vedoucího oborového učitele SŠTŘ Nový Bydžov Lubomíra Kořínka a jeho kolektivu, které doplnil zástupce společnosti EQUANS Services a.s. Praha. O bezproblémový chod soutěže se v roli rozhodčích skvěle starali učitelé odborného výcviku a žáci třetího ročníku oboru Elektrikář-silnoproud.
A komentář šéfa soutěže Lubomíra Kořínka: „Soutěže „ Já už to znám, umím…“ se zúčastnilo v kategorii Mladý elektrikář 34 žáků ze 17 základních škol, což je druhá nejvyšší účast v historii soutěže, která svědčí i o zvýšeném zájmu o tento obor na naší škole.

Soutěžilo se v 5 disciplínách. První disciplína se skládala ze zapojení elektrického obvodu dle zadání pomocí elektronické stavebnice, kde žáci nejdříve z jednotlivých modulů skládali elektrický obvod, ve kterém následovně měřili pomocí měřících přístrojů elektrický proud v jednotlivých větvích obvodu a napětí na jednotlivých komponentách v obvodu. Druhou disciplínou byl test, kde si žáci prověřovali své teoretické znalosti v oblasti základů elektrotechniky, a který navazoval na znalosti, které žáci získávají při svém studiu na základní škole. Třetí disciplínou bylo zapojení na instalačním panelu, kde žáci zapojovali ovládání žárovky ze dvou míst pomocí instalačních spínačů tak, jak se s daným zapojením mohou setkat i v praktickém životě. Čtvrtou disciplínou bylo poznávání elektrických a elektronických součástek, kde žáci k jednotlivým názvům přiřazovali příslušné součástky. Poslední pátou disciplínou byla manuální zručnost, kdy žáci dle předloženého tvaru zhotovovali hrotový drátek pro pistolovou elektrickou pájku. Mezi jednotlivými pracovišti se žáci střídali v sedmičlenných družstvech, která byla od sebe navzájem barevně odlišena, s časovou dotací na jednotlivé disciplíny 25 minut. S organizací na jednotlivých pracovištích i s hodnocením jednotlivých disciplín pomáhali žáci třetího ročníku a tři žáci druhého ročníku oboru Elektrikář-silnoproud.

Celé soutěže se zúčastnil i zástupce firmy EQUANS SERVICES a.s. Praha pan Martin Cach, HR Specialista, který přivezl pro osm nejlepších soutěžících ocenění ve formě malých dárků. U této firmy vykonávají odborný výcvik v letošním školním roce na smluvních pracovištích v Jičíně a v Hradci Králové dva žáci třetího ročníku oboru Elektrikář-silnoproud. Pan Martin Cach velice kladně zhodnotil celou soutěž, včetně její organizace i obsahu jednotlivých úkolů a pochválil i celý průběh soutěže.

V závěrečném hodnocení je nutné poděkovat i celému organizačnímu týmu, ke kterému patřili učitel odborných předmětů Václav Dostálek a učitelé odborného výcviku Vladimír Flégr a Jaroslav Mansfeld, včetně přítomných žáků třetího a druhého ročníku oboru Elektrikář-silnoproud, kteří všichni přispěli k bezproblémovému průběhu soutěže. Závěrečným potleskem žáků soutěž skončila“.

MLADÝ ZAHRADNÍK, 20 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Výukové centrum Hlušice
garantující škola: Střední škola zahradnická Kopidlno
PARTNEŘI SOUTĚŽE: Střední škola zahradnická Kopidlno   
Na startu soutěže mladý zahradník se prezentovalo ve výukovém centru Hlušice 20 (v roce 2022 29, v roce 2019 33, v roce 2018 17) mladých zahradníků z celkem 7 základních škol.
Ceny obdrželi ti nejlepší (vítězka Dominika Žilková před Adélou Pišlovou /obě ZŠ a MŠ Libčany/, třetí skončila Eliška Petříková ze ZŠ Chlumec nad Cidlinou).
Všechny oceněné obdržely ceny z rukou pedagogických pracovníků pořádající kopidlenské školy, kteří se tentokrát postarali o bezproblémový chod soutěže.

MLADÝ RYBÁŘ, 20 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Výukové centrum Hlušice
garantující škola: Střední škola zahradnická Kopidlno
PARTNEŘI SOUTĚŽE: Střední škola zahradnická Kopidlno   
Na startu soutěže mladý rybář se prezentovalo ve výukovém centru Hlušice 20 (v roce 2022 29, v roce 2019 33, v roce 2018 17) mladých rybářů z celkem 9 základních škol.
Ceny obdrželi ti nejlepší (vítěz Marek Zima ze ZŠ Chlumec n. C., druhý skončil Viktor Janeček ze ZŠ Husova Jičín, za nimi pak Jan Mikuškovic ze ZŠ Městec Králové).
Všechny oceněné obdržely ceny z rukou pedagogických pracovníků pořádající kopidlenské školy, kteří se tentokrát postarali o bezproblémový chod soutěže.

MLADÝ PEKAŘ, 16 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Středisko praktického vyučování Chlumec n. C.
garantující školy: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
PARTNEŘI SOUTĚŽE: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, společnost BIDFOOD   
Na startu soutěže mladý pekař se prezentovalo ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou 16 (v roce 2022 33, v roce 2019 18, v roce 2018 15) mladých pekařů z celkem 8 základních škol.
Ceny obdržela vítězná osmička účastnic (vítězka Anna Putnarová ze ZŠ Sobotka, druhá skončila Andrea Tobolková ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov a bronzový stupínek obsadila Jana Karlová ze ZŠ Husitská Jičín).
Všechny oceněné převzaly ceny z rukou zástupkyně ředitele SŠGS Nová Paka Ladislavy Kocourkové a jejího kolektivu. O bezproblémový chod soutěže se v roli rozhodčích starali žáci SŠGS Nová Paka.

MLADÝ MYSLIVEC, 12 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Domov mládeže výukového centra Hlušice
garantující škola: Střední škola zahradnická Kopidlno
PARTNEŘI SOUTĚŽE: Střední škola zahradnická Kopidlno   
Na startu soutěže mladý rybář se prezentovalo ve výukovém centru Hlušice 12 (v roce 2022 18, v roce 2019 23, v roce 2018 21 účastníků) mladých myslivců z celkem 8 základních škol.
Ceny obdrželi ti nejlepší (vítězka Diana Slámová ze ZŠ Komenského Nová Paka, druhý skončil Martin Heršálek ze ZŠ a MŠ Libáň, za nimi pak Veronika Kvasničková ze ZŠ Chlumec n. C.).
Všechny oceněné obdržely ceny z rukou pedagogických pracovníků pořádající kopidlenské školy, kteří se tentokrát postarali o bezproblémový chod soutěže.

MLADÝ TRUHLÁŘ, 12 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Základní škola Hlušice
garantující škola: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
PARTNEŘI SOUTĚŽE: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, která nové truhláře připravuje ve střediscích ve Vrchlabí a v Lázních Bělohrad.  
Na startu soutěže mladý truhlář se prezentovalo ve výukovém centru Hlušice 12 (v roce 2022 23, v roce 2019 27, v roce 2018 17 účastníků) mladých truhlářů z celkem 9 základních škol.
Ceny obdrželi ti nejlepší (vítěz David Zaplatílek před Lukášem Tauchmanem /oba ZŠ Husova Jičín/, třetí místo získal Štěpán Trnka ze ZŠ Husitská Nová Paka).
Všichni ocenění obdrželi ceny z rukou pedagogických pracovníků pořádající novopacké školy, kteří soutěž bezproblémově zvládli
Miroslav Jackmann, zástupce pořadatelů, sdělil: „Zručnost dvou dívek při zpracovávání výrobků byla skvělá“.

MLADÝ ŘEZNÍK, 10 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Středisko praktického vyučování Chlumec n. C.
garantující škola: Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov
PARTNEŘI SOUTĚŽE: GLOBUS Pardubice, DEVRO Jilemnice, Řeznictví Motyčka Nový Bydžov
Na startu soutěže mladý řezník se prezentovalo ve středisku praktického vyučování v Chlumci nad Cidlinou 10 (v roce 2022 9, v roce 2019 25, v roce 2018 7) mladých řezníků z celkem 4 základních škol.
Ceny obdrželi ti nejlepší (vítěz Jakub Šmíd ze ZŠ Husova Jičín před Filipem Šimákem ze ZŠ Karla IV. Nový Bydžov a Nicol Urbanovou ze ZŠ Komenského Nová Paka).
Všichni ocenění převzali ceny z rukou zástupce ředitele SŠTŘ Nový Bydžov Jiřího Zahradníka a zástupkyně společnosti GLOBUS paní Bohumily Holečkové, která se rovněž starala o bezproblémový chod soutěže spolu s žáky nástavbového studia Technologie potravin.
A komentář šéfa soutěže Milana Nováka: „Obor Řezník - uzenář je specifický, možná právě proto vládla mezi soutěžícími více než pozitivní nálada. Ne každý má možnost zkusit si sám narazit jitrnici, zavázat salám či v rámci soutěže degustovat velké množství nejrůznějších masných pochoutek. Soutěžící poznali, jak voňavé a chuťově příjemné je řeznické řemeslo a někteří z nich vážně uvažují o studiu tohoto oboru. A proč ne, v oboru chybí více než 5000 kvalifikovaných odborníků. Děkujeme všem za přípravu soutěže a partnerům školy za krásné a hodnotné ceny“.

MLADÝ PIVOVARNÍK, 7 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Výukové centrum Hlušice
garantující školy: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
PARTNEŘI SOUTĚŽE: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, PIVOVAR Nová Paka
Na startu soutěže mladý pivovarník se prezentovalo ve výukovém centru Hlušice 7 (soutěž se pořádala poprvé) mladých pivovarníků z celkem 2 základních škol.
Ceny obdrželi nejlepší tři účastníci (vítěz Václav Nezbeda ze ZŠ Husova Jičín, druhý skončil Adam Preiszler ze stejné základní školy, třetí Kryštof Šulc ze ZŠ Husova Jičín).
Všichni ocenění převzali ceny z rukou pedagoga SŠGS Nová Paka Františka Jiráska a jeho kolektivu. O bezproblémový chod soutěže se v roli rozhodčích starali žáci SŠGS Nová Paka a žáci nástavbového studia SŠTŘ Nový Bydžov Technologie potravin.

MLADÝ KREJČÍ, 5 ÚČASTNÍKŮ
místo konání: Výukové centrum Hlušice
garantující školy: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
PARTNEŘI SOUTĚŽE: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
Na startu soutěže mladý krejčí se prezentovalo ve výukovém centrum Hlušice 5 (v roce 2022 10, v roce 2019 8, 2018 6 účastníků) mladých krejčí z celkem 2 základních škol.
Ceny obdržely nejlepší tři účastníce (vítězka Pavlína |Hájková ze ZŠ Sobotka před dvěma zástupkyněmi ZŠ Husova Jičín Alžbětou Skrbkovou a Anežkou Šafkovou).
Všechny oceněné převzaly ceny z rukou pedagogů SŠGS Nová Paka.

   Celá akce se odehrála za podpory Královéhradeckého kraje, Obce Hlušice a mnoha dalších partnerů.
    S přítomnými řediteli a výchovnými poradci základních škol se podělila o fakta k přijímacímu řízení Mgr. Renáta Koldrtová z Královéhradeckého kraje a dále management společnosti Středisko správy a údržby dálnic Pravy, kam přítomný doprovod zavítal na prohlídku.
    Celé klání proběhlo letos opět poměrně hladce bez časových i jiných zádrhelů a nutno říci, že vzhledem k počtu účastníků předvedli všichni organizátoři bez zbytečné skromnosti opět velmi sofistikovanou organizaci.
    Všem dopravcům (a nebylo jich málo) poděkoval vedoucí učitel praktického vyučování a vedoucí dopravy SŠTŘ Nový Bydžov Petr Vaníček: „Jménem Střední školy technické a řemeslné, Nový Bydžov a jménem svým bych Vám i Vašim spolupracovníkům chtěl poděkovat za bezproblémovou spolupráci při zajištění dopravy žáků ZŠ dne 16. 11. 2023 do Hlušic na soutěž "Já už to znám, umím 2023".
Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci“.
   Akce se stala již tradiční náplní zájemců o odborné vzdělávání z řad žáků ZŠ a místem příjemného setkání zástupců středních a základních škol, podnikatelské sféry a dalších složek.

Mgr. Vladimír Blažej, ředitel SŠTŘ Nový Bydžov

Úspěšná soutěž Peče celá Cidlina za námi, MasterChef Junior před námi

16. 11. 2023

Soutěž Peče celá Cidlina hodnotí učitelka odborného výcviku Michaela Vejvodová:

„Účastníkům se vše dařilo naprosto skvěle. Ve 3 dnech, od 7. do 9. listopadu 2023, jsme v našich odborných dílnách v Chlumci nad Cidlinou hostili každý den vždy 2 týmy z blízkých základních škol. Z každé školy soutěžilo 6 žáků. Jejich úkolem byly 2 výrobky, višňové muffiny a vánoční perníčky. U každého týmu byla na výkonech znát pečlivá příprava. Žáci z každé školy s sebou přinesli originální nápady a hlavně velmi dobře týmově pracovali na zadané práci! A výsledky stály za to. Součástí hodnocení týmů byla například kvalita upečení, shodnost velikosti výrobků, výška vyváleného perníkového těsta, čistota práce, pečlivost ve zdobení. Celkově mám velkou radost z toho, jak šikovní žáci se této soutěže účastnili.“

Očekávanou soutěží pro žáky ZŠ je soutěž MasterChef Junior.

Proběhne ve 3 dnech (21. až 23. 11. 2023) a zúčastní se opět žáci základních škol z Chlumce nad Cidlinou, Smidar, Hlušic, Skřivan a 2 ZŠ z Nového Bydžova.

Mají před sebou náročný úkol, spočívající v přípravě špízu s gratinovanými brambory, salátu Coleslaw a sladké tečky v podobě zdobené palačinky. Každá činnost od počátku až po finální prezentaci na talíři bude hodnocena pracovníky SVP Chlumec nad Cidlinou. Žáci základních škol nebudou na všechno sami. Pomáhat jim budou žáci SŠTŘ Nový Bydžov studující obor Kuchař-číšník, takže práce zcela jistě půjde všem hladce od ruky.

Vážíme si zájmu o vytvoření něčeho hezkého, chutného a smysluplného.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

53. ročník běhu 17.listopadu Kopidlno

15. 11. 2023

Dne 15.11. byl uskutečněn 53. ročník Běhu 17. listopadu v Kopidlně. Kdy naši žáci nastupovali ve třech kategoriích starší žáci (1860m), dorostenců (3100m) a junioři (4340m). Za poměrně sychravého počasí naši žáci předvedli kvalitní výkon. Především bych vyzdvihl výkon Michala Škultétyho (starší žáci) a Leoše Joukla (junioři), kteří suverénně vyhráli svoje kategorie, takže odvážíme z Kopidlna dvě prvenství.

Bc. Vojtěch Mokošín, učitel všeobecných předmětů


Piškvorkové klání v domově mládeže

08. 11. 2023

Sešel se nám rok s rokem a my se opět setkali  nad kostičkovaným papírem. V domově  mládeže proběhl další ročník piškvorkového klání. Turnaje se zúčastnilo 12 soutěžících a každý s každým odehrál 3 souboje. Chvílemi se od stolů ozývalo: ‚To snad není možný, zase jsem prohrál! " nebo  obráceně: ‚Hurá, vyhrál jsem! ", a tak o atmosféru mistrovského soupeření nebyla nouze. První místo obhájil loňský vítěz Matyáš Brokeš /2. SOD/ jen o několik bodíků před druhým favoritem Jindřichem Lukešem /1. PTP/, který prohrál pouze s vítězem. Třetí místo obsadil trochu překvapivě nenápadný a tichý Sebastián Johanides /1. ZA/. Těsně v závěsu se umístila obě děvčata Antonie Hallová /1. SOD/ a hned za ní Viktorie Musilová /1. AA/ . Zbytek soutěžících pojal akci v duchu ‚není důležité vyhrát, ale zúčastnit se". Bylo to fajn.

Dana Žďárská, vychovatelka domova mládeže


KYTICE v bydžovském divadle

07. 11. 2023

7. 11. se všechny třídy maturitních a nástavbových oborů zúčastnily divadelního představení KYTICE v nastudování Metropolitního divadla Praha. Do Jiráskova divadla v Novém Bydžově přivezl tento divadelní soubor svou nejčerstvější premiéru a dokázal, že i klasika se nechá předvést svižným tempem a akčním přístupem. Výborná scéna, neotřelé rekvizity, krásný přednes  při baladách Holoubek, Zlatý kolovrat, Vodník atd. pomohou budoucím maturantům při rozboru tohoto díla maturitní četby.


Mgr. Lenka Fleglová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů


Projekty a investice na SŠTŘ

07. 11. 2023

Jak už je dobrým zvykem, na SŠTŘ Nový Bydžov se neustále něco děje. Soutěže, školení, kurzy, investice, rozvoj. Především na poslední dvě témata jsme se zaměřili při rozhovoru se zástupcem ředitele školy Ing. Karlem Průchou.

1/ Jaké investiční akce nás čekají v letošním roce?

„Letošní školní rok bude, pevně věříme, hodně náročný a hodně perspektivní, protože na jaře bychom měli v Hlušicích začít stavět nové centrum výuky praktického vyučování zemědělských oborů a pro pokročilou diagnostiku, STK a měření emisí. To je pro naši školu stěžejní akce, protože zabezpečí technické obory možností kvalitní přípravy a profesního růstu na mnoho let. Ale nejen touto investiční akcí žijeme. V současné době již probíhá oprava hydroizolace na hlavní budově v Novém Bydžově, kde celá stavba citelně trpěla působením spodních a dešťových vod. No a zpátky v Hlušicích, zde probíhají projektové práce na zateplení druhé části střediska praktického vyučování, kde jsou tepelné a energetické ztráty opravdu velké. Součástí tohoto projektu je i koordinace hospodaření s energiemi, protože škola disponuje na svěřených budovách mnoha střechami, které jsou velice vhodné pro umístění fotovoltaických elektráren a mohou tak zabezpečit provoz školy zásobováním elektrickou energií. Dále nás čeká rekonstrukce 2 velkých kotelen, které jsou již za hranicí životnosti. A konečně poslední naší snahou je i zateplení bytového domu v Hlušicích, kde hledáme vhodný model financování.“

2/ Historie se opakuje. Vzhledem ke vzájemné spokojenosti se naše škola opět podílí na stavbě vozu TATRA. Co všechno mají žáci za úkol? Jakým způsobem bude projekt probíhat?

„Přesně tak, historie se opakuje. A protože první zkušenost byla pozitivní, kývla škola na další stavbu TATRY pro Údržbu silnic Královéhradeckého kraje a.s. Konkrétní práce nyní neprobíhají v Novém Bydžově, ale v Hlušicích. Akce je organizována podobně, jako v minulosti. Žáci školy se společně s naším učitelem odborného výcviku Jardou Havránkem zúčastnili odborného školení v Kopřivnici. Poté jsme obdrželi v obrovských bednách díly potřebné pro stavbu a na začátku října se pustili do práce. Nejprve sami, nyní při zapojování elektroinstalace, "vzduchu"  a brzd pod dozorem pracovníků TATRY Kopřivnice. Koncem listopadu by auto mělo být připravené k oživení a montáži nástavby.“

3/ V loňském školním roce se SŠTŘ zapojila i do světového závodu Rally Dakar. Jak to bude letos?

„I letos se do závodu zapojíme. A ještě aktivněji. Učitel naší školy, Tomáš Hovorka, se v lednu 2024 nebude účastnit jako servisní technik, ale jako člen závodní posádky, bude na místě navigátora. Zažije tedy skutečné pocity přímo z trati. Závodní auto, které se částečně stavělo za účasti žáků školy, je již připravené k testování a nalodění na cestu do místa závodu. Ale pojede nejen Tomáš, opět se závodu zúčastní v pozici servisního technika žák školy, Jan Pavlík. Oběma přejeme hodně krásných zážitků.“

Mgr. Petra Hrnčířová, zástupce ředitele SŠTŘ NB

Listopadové Klubíčko

06. 11. 2023

S listopadovým Klubíčkem jsme si trošku pospíšili. Moji šikovní studenti " vzali  za práci " a dílo šlo od ruky jedna báseň. Každý si vybral buďto sklenici, lahev nebo plechovku . Na pomoc jsme vzali tavnou pistoli, bílý provázek, ubrousek, mašličky  a rozjeli to. Přichytili jsme konec provázku  tavkou a omotávali a omotávali  a omotávali, až bylo úplně omotáno. Potom přišlo na řadu zdobení. Někdo si vystřihl květinky, jiný trpaslíky, další třeba stromek . Pomocí lepidla jsme opravdu opatrně přiložili ubrousek a hadříkem přitiskli, protože povrch nebyl hladký . No, posuďte sami! Je to milé, hezké a hodí se to třeba jako dárek. Byla legrace, pohoda a už připravujeme další, vánoční  tvoření.

Dana Žďárská, vychovatelka DM SŠTŘ NB

Naši řezníci na oslavách firmy Maso Jičín

04. 11. 2023

Velkolepé oslavy 30. výročí zpracování masa v Jičíně proběhly 4. listopadu na nádvoří Valdštejnského zámku v režii firmy Maso-Jičín formou zabijačkových hodů. SŠTŘ Nový Bydžov na této akci nemohla chybět, Maso-Jičín je partnerem školy a žáci oboru Řezník - uzenář realizují odborný výcvik v prostorách masokombinátu.
Návštěvnost této tradiční akce je vždy obrovská. Dle posledních odhadů letošní účast přesáhla loňský ročník, kterého se zúčastnilo více než dva a půl tisíce lidí.
A že bylo co vidět. Bourání vepřové půlky, výroba jitrnic včetně ručního narážení, plnění tlačenek do přírodních obalů. Ale bylo i co ochutnávat.
Teplý ovar, jitrnice tahané přímo z kotle, prdelačka, uzené klobásy a nepřeberné množství masných produktů, které nabízeli naši žáci.
Velké množství milovníků masa přímo vyzývalo k propagaci oboru Řezník - uzenář, čehož se žáci zhostili s velkou vervou.
"Překvapilo mě velké množství návštěvníků zabijačkových hodů, kteří se zajímali o obor Řezník - uzenář, vyučovaný na naší novobydžovské škole. Výuka odborného výcviku na smluvních pracovištích v místě bydliště žáka a možnost pokračování ve studiu formou dvouletého nástavbového studia v oboru Technolog výroby potravin nadchlo nemálo zájemců", říká Milan Novák, vedoucí učitel oboru Řezník - uzenář.
Každé řemeslo, kde je vyžadována vysoká odbornost, si zasluhuje uznání. A odborníci, kteří ho ovládají, jsou nenahraditelní...

Milan Novák, vedoucí učitel oboru Řezník - uzenář