Aktuality v měsíci: ZÁŘÍ 2023

Školní rok 2023/2024 začal v SŠTŘ s řadou změn...

29. 09. 2023


Kolik žáků nakonec na školu nastoupilo?
"První počet nastoupivších žáků, který jsme vykazovali k 4. září, byl pro nás až neuvěřitelný. Škola evidovala 601 žáků, což je 92% úřední kapacity školy. To je nyní ale spíše virtuální číslo, protože k této kapacitě nám chybí zejména nové dílenské prostory, ty stávající doslova praskají. V červnu před prázdninami jsme pracovali s číslem 480, nyní jsme tedy v září měli o 120 žáků více, přičemž tříd bylo 24. Průměr žáků na jednu třídu vzrostl na 25,04."

Jak zvládáte tento počet? Má to nějaká úskalí?
"Zvládáme, ale logistika výuky je nemilosrdná. Jak jsem již řekl, chybí nám dílenský objekt v Hlušicích, věřím, že zde je už stavba na dobré cestě, adaptovali jsme celé patro v budově školy v Novém Bydžově na Masarykově náměstí, kde našli prostory naši mechanici v oblasti montáží a demontáží a v oblasti elektrotechniky, elektromobility a diagnostiky. Do toho nám zářijovou situaci zkomplikovala odložená dodávka nábytku, díky tomuto zpoždění jsme doposud neaktivovali dvě počítačové učebny, což je pro tvůrce rozvrhu a mé zástupce poměrně sofistikovaný problém. Pokud se týče stravování, tak obě naše jídelny jedou na 100% kapacity, domov mládeže je naplněn rovněž na 100% kapacity, je zde ubytováno 90 žáků. Velké hemžení nastalo i ve středisku v Chlumci nad Cidlinou, umístit první ročníky cukrářů a kuchařů na jednotlivá pracoviště vyžaduje velkou dávku hlubokého zamyšlení. Rovněž kapacita školních budov pro teoretické vyučování už nemá praktické žádné rezervy."

Zapojily se do výuky i ukrajinské děti? Bude škola nějakým způsobem pomáhat pro snadnější začátek?
"Ukrajinských žáků je ve škole 17, co je problém, je rozdílná úroveň jazykových znalostí. Ty posuzují naši pedagogové a škola vytvoří systém vzdělávání tam, kde to bude potřeba. Trochu cítíme rozdíl mezi přístupem těch, kteří k nám přišli před šesti lety, a některými současnými, ti první byli rozhodně motivovanější a na řadu z nich mnozí velmi rádi vzpomínáme. Věřím, že se vše dá do odpovídajícího stavu co nejdříve."

Sice je teprve začátek roku, ale co se už ve škole odehrává?
"Do školy přišlo osm nových pedagogů a také ti staronoví, například po mateřské. Samozřejmě příchodů je více než odchodů, to souvisí s výše uvedeným počtem žáků. Takže zde je samozřejmě velká práce pro jejich mentory. Připravujeme naši největší investiční akci, kterou má být stavba dílenského objektu v Hlušicích, vedle toho realizujeme nemalou rekonstrukci hlavní budovy v Novém Bydžově v ulici Dr. M. Tyrše. Před podpisem je smlouva s Dopravní fakultou Univerzity Pardubice, činíme řadu modernizací výukových prostor a vybavení, před námi je řada akcí vzdělávacího, společenského a PR zaměření, kromě jiného stavba nákladního vozidla TATRA a účast na dalším ročníku RALLY DAKAR."

Jaké další akce škola v tomto školním roce plánuje?
"My už máme tradiční kalendář, řadu soutěží, akcí, exkurzí a činností pro základní školy. Spolupracujeme s řadou profesních subjektů, z čehož plyne i účast na různých přehlídkách, v září to byly třeba krajské dožínky. Naše svářečská škola připravuje SVARCENTRUM-cup pro žáky středních škol, nultý ročník je na programu v říjnu. Před námi je další ročník vzdělávání dospělých včetně Týdne vzdělávání dospělých v Jičíně, účastníme se deseti burz středních škol. Rozhodně se nenudíme, myslím, že naše webové stránky, FACEBOOK či INSTAGRAM budou plné zpráv. Bohužel naše činnosti nám komplikují různé diskutabilní novely v legislativě, za všechny mohu jmenovat problematiku dohod v rámci nového znění Zákoníku práce. A pokud čtu některé úvahy o odborném školství ze strany těch, kteří vůbec netuší, co a proč se v něm odehrává, je mi emočně smutno. Naštěstí máme rozumného zřizovatele a erudované lidi u něho působící."


Mgr. Petra Hrnčířová, zástupkyně ředitele

Vzdělávání dospělých pokračuje i ve školním roce 2023/2024

29. 09. 2023

Studium na SŠTŘ Nový Bydžov umožňuje všem bez ohledu na věk nebo stupeň získaného vzdělání si doplnit vzdělání či prohloubit své znalosti a získat ve finále výuční list.

Pro tento školní rok nabízíme volná místa v oborech Kuchař – číšník, Cukrář, Řezník, Automechanik, Autoelektrikář, Opravář a diagnostik zemědělské techniky.

Místa v oboru Elektrikář-silnoproud jsou pro tento školní rok již bezezbytku zaplněna. Je však možné si podat předběžnou přihlášku pro příští školní rok.

A jak studium probíhá?

Studium je organizováno formou konzultací zpravidla 1x za 14 dní, většinou v pátek. Po celou dobu studia mají studenti též k dispozici studijní materiály na vzdělávacím portálu školy.

Podle stupně vzdělání, které zájemce získal v předchozích letech, je stanoven rozsah studia. Ve většině případů se jedná pouze o absolvování studia a zkoušek z odborných předmětů během 1 roku. Pro řadu účastníků ale není problém absolvovat studium celého oboru včetně všeobecně vzdělávacích předmětů. A to nejčastěji v rozsahu 2 let. Tímto studiem získají střední vzdělání, které jim osvědčuje výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Součástí výuky je odborný výcvik v termínech na konci června a konci srpna. Svou náplní procvičuje dovednosti nutné pro složení praktické části závěrečné zkoušky v moderně vybavených dílnách školy.

Závěrečné zkoušky potom účastníci konají v zářijovém termínu. Problémem ale není i využití termínů v prosinci či v červnu daného školního roku.

Uzávěrka přihlášek je 20. října 2023.

Bližší informace o časových a finančních podmínkách studia podá Mgr. Jiří Zahradník (tel.: 724 766 115, sstrnb.zahradnik@seznam.cz) nebo Ing. Martina Bydžovská (tel.: 602 548 635; sstrnb.mbydzovska@seznam.cz).

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Kurz obsluhy manipulačních vozíků

25. - 26. 09. 2023

Ve dnech 25. - 26. 9. 2023 proběhl ve výukovém centru Hlušice kurz obsluhy manipulačního vozíku. Lektor kurzu, pan Kamil Plachetka se synem ze společnosti CZ PLACHETKA s.r.o., na zahájení přivítali  18 žáků SŠTŘ. Po úvodní části se frekventanti rozdělili do skupin a postupně absolvovali jak teoretickou část kurzu, tak praktické jízdy a obsluhu  vysokozdvižného vozíku. Na závěr kurzu proběhlo přezkoušení formou testu, ve kterém všech 18 frekventantů uspělo.

Petr Vaníček, vedoucí učitel praktického vyučování SŠTŘ

Exkurze v Agro Neyrinck

26. 09. 2023

Studenti 1. PT OZT se vypravili na exkurzi do zemědělského podniku Agro Neyrinck.

Po seznámení se s historií farmy, jejím zaměřením, výrobou a realizací výroby jsme si prohlédli mechanizaci ve 2 provozních halách. Poté jsme vyrazili na obhlídku polí a věnovali jsme se olejninám a luskovinám - slunečnici, soje a hrachu. Probrali jsme význam dusíkotvorných bakterií na kořenech luskovin. Ukázali jsme si, jak lze odhadovat výnos. Prozkoumali jsme také opatření proti erozi a na podporu biodiverzity. Ukázali jsme si nektarodárný biopás a přerušovací pás na erozně ohroženém poli větším než 30 ha. Informace jsme zaznamenali do pracovních listů, ke kterým se vrátíme ještě při vyučování.

Na závěr jsme se zastavili v Kladrubech u sochy Rebel (od J. Obrovského), která je věnována zemědělcům Královéhradeckého kraje.

Ing. Markéta Neyrinck Novotná, učitelka odborných předmětů SŠTŘ


Regionální soutěž v orbě v Hořicích

26. 09. 2023

Dne 26. 9. 2023 se naši dva žáci ze třetího ročníku oboru Opravář a diagnostik zemědělské techniky zúčastnili regionální soutěže v orbě, kterou pořádala Zemědělská akademie a gymnázium Hořice. Soutěže se zúčastnilo 17 žáků a jedna žákyně, čtyři školy z České republiky a jedna škola z Polska. Každý soutěžící měl vytyčené svoje pole, na kterém měl za úkol traktorem a pluhem vytvořit naorávku, sklad a svor. Tyto úkoly byly následně kontrolovány rozhodčími. Pro všechny účastníky bylo po celý den připravené občerstvení, v polední hodině měli i možnost oběda ve školní jídelně. Dále si mohli vyzkoušet orbu traktorem Claas. Veliká gratulace patří žákům Jakubovi Mařanovi, který se umístil na krásném 5. místě, a Adamovi Miškářovi, který se umístil na 9. místě. Můžeme rovněž říci, že tito dva žáci obdrželi první a druhé místo v soutěži bez závodního pluhu. Kluci předvedli úžasný výkon i přes takto ztížené podmínky. Děkujeme za pozvání a těšíme na další rok. Celý den proběhl pod vedením Ondřeje Zelinky a Martina Kopřivy, v přátelské atmosféře a za krásného slunného počasí.


Ondřej Zelinka, učitel odborného výcviku SŠTŘ

Exkurze do Národního technického muzea

26. 09. 2023

Celkem 90 žáků 1. ročníků SŠTŘ NB se zúčastnilo exkurze do budovy Národního technického muzea v Praze, která je kulturní památkou.

Žáci ve vzdělávacím programu Autoelektrikář a Elektrikář, Automechanik (skupina A), Diagnostik zemědělské techniky a žáci v programu Technologie potravin a Řezník - uzenář měli možnost navštívit celkem 16 stálých expozic a několik dočasných výstav. Technické i programové informace o rozhlasu se zúčastnění dozvěděli z atraktivní výstavy ke 100. výročí od zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v tuzemsku.

Většina žáků začala svoji aktivní činnost v expozici Doprava vyplňováním zadaných klasifikovaných pracovních listů.

Potravinářské obory měly za úkol vyhledat a seznámit se s rozměrným modelem cukrovaru. Jedná se o model v měřítku 1:10 s rozlohou 40 m2, jde o typický český cukrovar z počátku dvacátého století s výrobní kapacitou 500 tun zpracované řepky za 24 hodin. Historie tohoto modelu sahá až do roku 1908 (restaurováno v roce 2001).

Po zpracování předepsaných pracovních listů následoval libovolný pohyb žáků po expozicích podle vlastního zájmu. Všichni školáci si našli to své, případně využili možnost vyzkoušet si „na vlastní kůži“, co je nejvíc zajímalo, viz přiložené foto.

Celá exkurze probíhala bez jakýchkoliv komplikací dle předem stanoveného časového harmonogramu.

Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D., učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠTŘ NB


Exkurze do ZS Kratonohy

25. 09. 2023

Dne 25. 9. 2023 se žáci 1. PT OZS zúčastnili exkurze do ZS Kratonohy a.s. Nejprve mechanizátor Petr Vyleťal seznámil žáky se střediskem rostlinné výroby v Kratonohách, poté se všichni přesunuli na pole, kde probíhala ukázka předseťové přípravy s traktorem CLAAS Axion 950 v agregaci s Top Downem. Dále následovala prohlídka střediska živočišné výroby v Boharyni. Zootechnik Josef Kašpar žáky provedl moderním velkokapacitním kravínem a vysvětlil žákům vše ohledně chovu skotu s mléčnou produkcí.

Ing. Vladimír Pavelka, učitel odborných předmětů SŠTŘ NB

Polní den Sloveč

21. 09. 2023

Ve čtvrtek 21. září se žáci prvního a třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili akce 30. Polní den Sloveč, který se uskutečnil ve vesnici Kamilov u Městce Králové.

Polní den Sloveč byl zaměřený na cukrovou řepu, ve spolupráci s VP AGRO A Tereos TTD a.s.
Žáci zde mohli navštívit mnoho stánků s osivem, hnojivem, mléčnými výrobky, cukrem apod. Dále viděli sklízeče řepy (Holmer a Ropa) v plném pracovním nasazení při vyorávání cukrové řepy, nakládku cukrové řepy z hromady a mnoho dalších vystavených strojů od značky John Deere, Claas a JCB.

Pavel Vašák, učitel odborného výcviku SŠTŘ

Kroužek v rámci domova mládeže SŠTŘ

21. 09. 2023

Po prázdninové odmlce a zářijovém startu zdravíme všechny naše sledovatele a příznivce. Klubíčko se rozjíždí a již tradičně jsme nejdříve rozhýbali mozkové buňky . Sešli jsme se v klubovně v hojném počtu a pustili se do luštění hádanek , vyplňování křížovek , odpovídání na žertovné otázky například: " Jak se dostanete do Paďous ?" , " Jak se peče štěstí? " a jiné. To, že jsme si užili spoustu legrace, je jasné  a určitě to zopakujeme.

Dana Žďárská, vychovatelka DM SŠTŘ NB


Polní den Farmet

19. 09. 2023

V úterý 19. září 2023 se žáci prvního a třetího ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili polního dne firmy Farmet, který se konal v České Skalici vedle závodu firmy Farmert.

Polní den byl zaměřen na stroje značky Farmet.  Na polním dnu byly k vidění i stroje značky Case, Fendt a Class a Deutz Farh, ale i starší technika značky Farmet. Od 10 hodin probíhala komentovaná ukázka veškerých strojů značky Farmet.
Za celý tento den bychom chtěli poděkovat Jaroslavu Pavlíčkovi (firmě ZE TE PA), který nás na tuto akci pozval.

Ondřej Zelinka, učitel odborného výcviku SŠTŘ

SŠTŘ bude opět stavět TATRU!!!

18. 09. 2023

Po třech letech se SŠTŘ Nový Bydžov opět zapojuje do projektu TATRA DO ŠKOL!!! Podstata projektu spočívá v tom, že studenti střední školy sestaví z dílů dodaných automobilkou TATRA v dílnách odborného výcviku plně funkční nákladní automobil TATRA PHOENIX. Naše první TATRA již více jak dva roky bez problémů slouží Správě a údržbě silnic Královéhradeckého kraje na Trutnovsku. Nyní tedy budeme v dílnách odborného výcviku v Hlušicích sestavovat druhý vůz. Abychom vše opět bez problémů zvládli, vyrazilo sedm žáků SŠTŘ společně s učitelem odborného výcviku Jaroslavem Havránkem na týdenní stáž do výrobního závodu společnosti TATRA TRUCKS v Kopřivnici. Zde se žáci interní akademie SŠTŘ Tomáš Trytko, Jan Pavlík, Petr Haltuf, Kryštof Kříž, Šimon Pazderka, Leoš Joukl a Tomáš Kverek detailně seznámili, jak s teoretickými tak praktickými postupy výroby nákladního automobilu TATRA PHOENIX. Třešničkou na dortu pro všechny zúčastněné pak byla návštěva muzea TATRA a hlavně zkušební jízdy na jednom z největších zkušebních polygonů v Evropě! Všem zúčastněným studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  Nyní již čekáme na dodávku dílů z TATRY a poté se rozeběhne montáž naplno...


Aleš Novák, zástupce ředitele SŠTŘ


V sobotu se uskutečnily v HK krajské dožínky

16. 09. 2023

Královéhradecké krajské dožínky patří od roku 2004 k největším akcím kraje s návštěvností přes 30 tisíc lidí. Ocenění zde přebírají nejlepší potravinářské a zemědělské firmy a tradičně i studenti středních škol zemědělských oborů. Bohatý kulturní program doplňuje přehlídka hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Pro návštěvníky byla připravena spousta zábavy, skvělé regionální potraviny a bohatý doprovodný program. Dále pak byl připraven velmi početný stánkový prodej, řemesla, dílničky pro děti a velká nabídka zajímavých atrakcí.

Dožínky se již nastálo vrátily do Šimkových sadů, kde je více zeleně a prostoru třeba i pro rodinný piknik v rámci dožínek. Organizátoři se navrátili ke kořenům. Těmi se myslí oslava sklizně a zemědělství jako takového. K poděkování zemědělcům – vlastníkům půdy, poděkování přírodě za její plody i poděkování nás občanů zemědělcům za jejich čím dál náročnější práci.

SŠTŘ Nový Bydžov se dožínek v Hradci Králové účastní zcela pravidelně. V letošním roce školu již tradičně prezentovali pedagogové a žáci zemědělských a potravinářských oborů.  Znovu jsme mohli zaznamenat velký zájem o vystavenou zemědělskou techniku a techniku školní autoškoly. O výrobky našich řezníků a cukrářů byl tradičně zájem – „jen se po nich zaprášilo.“

V letošním roce propagační stánky školy navštívil i hejtman Královehradeckého kraje Martin Červíček s početným doprovodem zástupců kraje, zemědělských podniků i představitelů spřáteleného slovenského kraje. Všem těmto zástupcům SŠTŘ Nový Bydžov představili vedoucí učitel opravářů zemědělských strojů Dobroslav Šmidrkal, učitel odborného výcviku řezníků Radomír Beněk, vedoucí školní jídelny Šárka Trejbalová, učitelé odborného výcviku Martin Kopřiva a Pavel Vašák. Celou návštěvu fotograficky dobře zdokumentovala vychovatelka domova mládeže Ilona Kohoutová. Vše proběhlo ve velmi přátelské a pohodové atmosféře, ke které nemalou měrou přispěly i výrobky našich řezníků a cukrářů…po kterých se také „jen zaprášilo“.

V rámci Krajských dožínek byl již tradičně oceněn i žák SŠTŘ Nový Bydžov oboru Opravář zemědělských strojů. V letošním roce toto ocenění získal Miroslav Pešek, žák loňského 3. ročníku. Mirek ocenění přebíral na hlavním pódiu přímo z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka. Všichni zástupci SŠTŘ vytvořili Mirkovi při přebírání ocenění velice důstojnou atmosféru.

Dobroslav Šmidrkal, vedoucí SPV Hlušice


Miletín není jen Erbenovo rodiště

15. 09. 2023

Vybraní žáci potravinářských oborů se zúčastnili exkurze do Miletína, kde navštívili výrobnu pravých Hořických trubiček. Seznámili se s historií výroby a technologickými postupy nezbytnými pro přípravu tradičních trubiček.
Celá exkurze byla doprovázena řadou ochutnávek a završena výrobou trubičky samotnými žáky.
Na závěr si žáci zakoupili několik balení trubiček nejen pro sebe, ale i pro své blízké.

Mgr. Helena Lucká, učitelka všeobecných předmětů


Na začátku všeho je pšenice

14. 09. 2023

Jak se dozvěděli žáci 2. KC a 1. K ve čtvrtek 14. září 2023, tajemství mouky s těmi nejlepšími pekařskými vlastnostmi spočívá v pečlivém výběru pšenice od lokálních farmářů A také ve zvládnutí výrobního procesu. Vše začíná odběrem vzorků z nákladních aut a jejich hodnocením.

Před samotným mletím je potřeba pšenici důkladně vyčistit od nečistot, jako jsou plevy, semena plevelů, prach, písek, kovy, bláto, kamínky apod. Samotné čištění navíc obrušuje povrch zrn, což pomáhá snižovat počet případných mikroorganismů na úplné minimum.

Když je obilí čisté, je na řadě jeho vlhčení a zvážení. Následuje drcení zrna v mlecí stolici. Rozemleté obilí se pak přesouvá do horní části mlýna, kde se nacházejí vysévače. V nich nadrcená zrna prochází různými síty, která ho podle velikosti rozdělí do několika skupin. Jednotlivé části propadají do nižších pater, kde dochází k jejich dalšímu čistění. Následuje poměrně složitý proces dalšího zpracování, kdy se meziprodukt opět mele a upravuje podle potřeb zákazníků.

K finálnímu výrobku tak často vede i několikanásobná cesta skrz celý mlýn. V ideálním případě to od navlhčeného zrna po požadovaný druh mouky trvá 25 minut. A to s tempem 4,5 tuny zpracovaného obilí za hodinu.

Na závěr je třeba poděkovat panu Karu Hrubošovi za provedení celým mlýnem, praktické ukázky doprovázené zasvěceným výkladem a snahu odpovědět na všechny všetečné otázky účastníků.

Mgr. Jiří Zahradník, zástupce ředitele

Odborná praxe u smluvního partnera

12. 09. 2023

V úterý 12. září 2023 se žáci prvního ročníku oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnili odborné praxe (sběru brambor) u smluvního partnera  Volanická zemědělská a.s.
Všichni kluci se zapojili do práce, a přestože se na nás sluníčko velmi usmívalo, společně sebrali 14 řádků brambor a naplnili 2 traktorové vleky. Během dne pro kluky byla připravena svačina, kterou zajistil smluvní partner.

Ondřej Zelinka, učitel odborného výcviku SŠTŘ


Náborové školní kolo jízdy zručnosti - Traktor s vlekem

08. 09. 2023

V areálu školního autocvičiště v Hlušicích proběhlo 8. 9. 2023 náborové školní kolo jízdy zručnosti traktorem s vlekem pro žáky třetího ročníku Opravář zemědělských strojů. Náborového kola se zúčastnili všichni žáci. Z celé třídy postoupilo 5 nejlepších, kteří budou během roku trénovat na krajské kolo jízdy zručnosti v Hlušicích. Tam budou reprezentovat tři nejlepší z nich.
Všichni žáci předvedli úžasné výkony bez jakéhokoliv tréninku.
Školní kolo proběhlo pod vedením učitelů odborného výcviku Ondřeje Zelinky a Martina Kopřivy.

Ondřej Zelinka, učitel odborného výcviku SŠTŘ

Adaptační kurz 1. ročníků

07. – 08. 09. 2023

V prvním týdnu školního roku 2023/2024 proběhl seznamovací Adaptační kurz určený pro všechny 1. ročníky školy (přes 200 žáků). Program byl rozdělen do dvou dnů, které měly napomoci k lepšímu poznání žáků mezi sebou mimo prostory školy:

1. den – Kolektivní aktivity ve sportovním areálu Hlušice

Žáci byli rozděleni do několika družstev podle tříd, ve kterých mezi sebou soupeřili ve fotbale, volejbale a brännballu. Složení jednotlivých týmů bylo různorodé, takže docházelo k zajímavým soubojům mezi chlapci a dívkami.

2. den – Orientační pochod v lesích Hradce Králové

Žáci ve skupinkách v rámci třídy museli hledat trasu podle turistické mapy a vyznačeného bodu schovaného v QR kódu. Po úspěšném dosažení daného místa z mapy následoval úkol, po kterém mohli pokračovat na další stanoviště.

Adaptační kurz utekl velmi rychle díky krásnému počasí v obou dnech a především perfektnímu přístupu a chování všech žáků.

Mgr. Petr Motyčka, zástupce ředitele SŠTŘ NB


Traktoriáda Košík

26. 08. 2023

V sobotu 26. srpna pořádal sbor dobrovolných hasičů z Košíku spolu s obcí Košík již 8. ročník traktoriády spojené s výstavou historických strojů. Na návštěvníky však nečekaly jen traktory domácí výroby a historické stroje, ale také ukázka nynější nejmodernější techniky.
V pravé poledne se diváci přesunuli na soutěžní plochu, kde se konala jízda zručnosti. Na závodníky čekala celkem dlouhá a pestrá závodní trať. Kromě obvyklých úkolů, jako je slalom a couvání do „garáže“, museli předvést svoji šikovnost v zatloukání hřebíků a šroubování matic různých průměrů.
Mezi závodníky se jako tradičně objevil také náš učitel odborného výcviku Martin Kopřiva se svým domadělem a v řadách diváků nechyběli i další učitelé a žáci naší školy.
Z partnerů školy se akce zúčastnil například Jaroslav Pavlíček z firmy ZE TE PA s.r.o., která ze zabývá prodejem zemědělské a komunální techniky. Mezi sponzory akce se objevil i našim žákům známý Agroservis Sedláček s.r.o., se kterým škola spolupracuj, a u kterého žáci vykonávají odborný výcvik.
I přes ranní nepřízeň počasí se nakonec akce vydařila a každý si přišel na své.


Martin Kopřiva, učitel praktického vyučování