Certifikát ECDL

Certifikát ECDL – mezinárodní doklad úplné počítačové gramotnosti držitele.

Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně počítačově gramotný, tj. že efektivně ovládá běžnou práci s počítačem, umí zpracovávat text a využívat tabulky, umí pracovat s prezentací a chápe základní principy databází, umí pracovat s Internetem a komunikovat elektronickou poštou.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán ECDL Sylabem. Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze všech sedmi modulů ECDL Sylabu.

Praktickou alternativou tohoto dokladu je plastová karta na jméno držitele.

Osvědčení ECDL Start

Osvědčení ECDL Start – mezinárodní doklad základní počítačové gramotnosti držitele.

Dokládá, že držitel tohoto certifikátu (osvědčení) ovládá základy počítačové gramotnosti ve vybraných oblastech, tj. že je schopen používat počítač v nejběžnějších oblastech jeho využití.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán ECDL Sylabem. Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy z libovolných čtyř modulů ECDL Sylabu (platné do roku 2011), resp. povinně ze tří modulů, tj. M2 - Používání počítače a správa souborů, M3 - Zpracování textu a M7 - Práce s Internetem a komunikace a volitelně jednoho dalšího ze zbývajících modulů (platné od roku 2011).

Index ECDL

Index ECDL – licenční doklad uchazeče o Certifikát ECDL nebo Osvědčení ECDL Start. Každý zájemce, který chce absolvovat testy úrovně ECDL Core, musí být držitelem některého z mezinárodně platných ECDL indexů (licenčních dokladů) vhodných pro program ECDL Core.

Tento mezinárodně přenositelný doklad opravňuje uchazeče o Certifikát ECDL nebo Osvědčení ECDL Start využít konceptu testování počítačové gramotnosti, tj. podstoupit ECDL testy nejméně z jednoho, maximálně ze sedmi modulů ECDL Sylabu. Do indexu ECDL se zaznamenávají úspěšně složené ECDL testy.

Index ECDL Select – licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušky z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících, ale i budoucích modulů programu ECDL Core (min. 1, max. 7 modulů). Do tohoto dokladu zaznamenává akreditovaný tester jednotlivé úspěšně absolvované zkoušky. Tento doklad je podkladem pro vydání Certifikátu ECDL Core, Start nebo Modular. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.

Index ECDL Single – licenční doklad opravňující držitele využít konceptu ECDL pro zkoušku z jednoho libovolného modulu kteréhokoli programu, tj. ECDL Core, ECDL Advanced nebo ECDL Endorsed (například program Digitální fotografie). Do tohoto dokladu zapisuje akreditovaný tester úspěšně absolvovanou zkoušku. Tento doklad může být dílčím podkladem pro vydání kteréhokoli typu ECDL certifikátu. Platnost indexu je 3 roky od data prvního použití.