Koncept ECDL

Koncept ECDL – European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označován jako ICDL – International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl výpočetní techniku a její programové vybavení zejména na trhu práce úspěšně a efektivně využívat.

Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy EqualSkills a e-Citizen (v ČR aktuálně nedostupné). Řada zemí provozuje další, tzv. Endorsed programy, které jsou zaměřeny na specializované oblasti používání počítačů, například ECDL 3D CADECDL Electronic SignatureECDL e-Kids a další.

Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností, od základního povědomí, přes digitální gramotnost a kvalifikaci, až po profesionální počítačové znalosti a dovednosti,  a to formou převážně praktických testů v prostředí různých operačních systémů, různých, běžně používaných aplikací a s využitím běžných počítačů.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem (Osvědčení ECDL StartECDL CertifikátCertifikát ECDL Advanced a Certifikát ECDL Expert, případně Certifikát ECDL Modular), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard. V poslední době zaznamenává koncept ICDL (ECDL) raketový růst v mnoha mimoevropských zemích, zejména v zemích arabského světa. Koncept ICDL byl také nedávno zaveden i v Číně a USA.

Co zahrnuje koncept ECDL?

  • ECDL Sylabus - veřejně dostupné dokumenty definující tematické oblasti a hloubku znalostí a dovedností v každé oblasti počítačové gramotnosti, resp. znalostí a dovedností;
  • Databázi otázek a úkolů (Question and Test Base - QTB) - neveřejná sada otázek a úkolů k odpovídajícím tématům definovaným příslušným ECDL Sylabem (ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL Image Editing a dalšími ECDL Sylaby);
  • Směrnice pro organizaci a vedení ECDL testování – obsahující mezinárodně standardizovaná organizační a procesní pravidla pro ECDL testování;
  • Metodiku pro hodnocení výsledků ECDL testů – zajišťující jednotnost a objektivitu hodnocení vypracovaných testů;
  • Metodiku zabezpečení a kontroly kvality testování – obsahující soubor technických, organizačních a procesních pravidel podporujících kvalitu procesů;
  • Soubor chráněné symboliky ECDL, chráněných názvů a jejich zkratek;
  • Mezinárodně standardizovaný soubor ECDL dokladů.

Garance kvality procesu ECDL testování

Garanty jednotné vypovídací schopnosti ECDL certifikátů a kvality celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd a ECDL Foundation (ECDL-F ), nadace založená v Irsku v roce 1997 za podpory Evropské komise za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu ve světě.

ECDL Foundation je výhradním vlastníkem práv konceptu ECDL a k jeho provozování uděluje licence národním profesním společnostem se vztahem k informatice sdruženým v CEPIS. Tito národní licenciáti spolu se svými sublicenciáty zodpovídají za lokalizaci vybraných ECDL programů v příslušném národním prostředí a stávají se v tomto smyslu garanty kvality ECDL testování. Mají právo akreditovat jednotlivá testovací střediska, vydávat ECDL certifikáty a za svoji činnost odpovídají ECDL Foundation.

ECDL testy lze skládat pouze v testovacích střediscích k tomu účelu akreditovaných příslušným licenciátem nebo sublicenciátem, a to prakticky v kterékoli zemi na světě. Informace o zemích zapojených do konceptu ECDL a kontakty na oficiální stránky příslušných národních licenciátů naleznete na stránkách ECDL Foundation.

Licenci k šíření ECDL konceptu v České republice získala 2. června 1999 Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), člen CEPIS. ČSKI je nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL certifikáty. Za účelem zajištění činností spojených s provozem a šířením ECDL konceptu v ČR ČSKI ustanovila pracovní skupinu pro rozvoj počítačové gramotnosti (ECDL-CZ).

ECDL - EVROPSKÝ STANDARD

V listopadu 2001 vrcholná skupina expertů - zástupců členských zemí EU pro otázky zaměstnanosti v informační společnosti ESDIS (Employment and Social Dimension of the Information Society), doporučila Evropské komisi přijmout koncept ECDL jako celoevropské schéma certifikace základních IT dovedností.

Jednotný způsob testování a systém mezinárodně platných certifikátů pro uživatele výpočetní techniky, který ECDL koncept představuje, se rychle stává standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v zámoří. Řada významných národních i nadnárodních společností integrovala principy konceptu ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců. Orgány a instituce státní správyv celé řadě členských zemí (nejen v EU) využívají měřitelnost počítačových znalosti a dovedností konceptu ECDL jako zdroj informací pro další vzdělávání svých úředníků i jako nástroj pro personální politiku. Tisíce škol všech stupňů v rámci mnoha zemí světa pak vyučují informatiku dle ECDL Sylabů a ověřují nabyté znalosti a dovednosti formou nezávislých a objektivních ECDL testů – získané ECDL certifikáty pak pomáhají absolventům při vstupu do pracovního procesu. Často je koncept ECDL využíván ve světě ministerstvy školství jako nástroj pro počítačové vzdělávání pedagogů. Mnoho členských zemí využívá koncept ECDL jako nezávislý nástroj pro měření výsledků rekvalifikačních procesů.

Aktuální (a zdaleka ne úplné) informace o použití konceptu ECDL v různých zemích světa i oborech lidské činnosti je možné získat na oficiálních stránkách ECDL Foundation.