Práva a povinnosti uchazečů o ECDL certifikát

Práva uchazečů o ECDL certifikát
 • Pokud zájemce složí úspěšně všechny testy požadované pro vydání certifikátu ECDL Core (moduly M2, M3, M7 a 4 volitelné moduly) nebo certifikátu ECDL Expert (3 volitelné advanced moduly) a uhradí všechny poplatky související s ECDL testováním, má automaticky právo na vydání příslušného ECDL certifikátu, a to aniž by o to musel výslovně požádat. Testovací středisko, u kterého zájemců o zkoušky ECDL absolvoval poslední úspěšný test, automaticky objedná příslušný certifikát u administrativy ECDL-CZ. Vystavený certifikát je následně úspěšnému zájemci prostřednictvím tohoto testovacího střediska předán.
   
 • Pokud zájemce složí úspěšně testy požadované pro vydání certifikátu ECDL Start (moduly M2, M3, M7 a 1 volitelný modul), certifikátu ECDL Modular (nejméně 1 libovolný modul) nebo certifikátu ECDL Advanced (1 libovolný advanced modul) a uhradí všechny související poplatky, má právo požádat akreditované testovací středisko o vydání příslušného certifikátu. Oslovené testovací středisko objedná příslušný certifikát u administrativy ECDL-CZ. Vystavený certifikát je následně úspěšnému zájemci prostřednictvím tohoto testovacího střediska předán.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo zakoupit potřebný ECDL index u libovolného akreditovaného testovacího střediska, případně přímo u administrativy ECDL-CZ.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo skládat testy z libovolných modulů ECDL na základě dohody v libovolném akreditovaném testovacím středisku ECDL, a to třeba každý modul v jiném testovacím středisku. Ne každé testovací středisko však nabízí testování ze všech ECDL modulů.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo skládat testy z jednotlivých modulů ECDL v libovolném pořadí, a to i v případě, že u testu z předchozího modulu ECDL neuspěl. Skládá-li zájemce v jednom termínu testování testy z více modulů ECDL, má právo je absolvovat v pořadí, na kterém se předem s testovacím střediskem dohodl.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo v průběhu jednoho termínu testování složit test nebo testy z těch modulů ECDL, na které byl předem přihlášen. Při tom je možné, pokud to vyhlášený termín dovolí, absolvovat najednou testy ze všech dostupných modulů v rámci jednoho termínu testování.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo na informaci o výsledcích svého testování, a to pouze v rozsahu „Modul - uspěl / neuspěl“.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo přihlásit se na každý další test z libovolného modulu ECDL nejdříve tehdy, kdy je mu akreditovaným střediskem po předchozím testování vrácen ECDL Index. Pokud není s testovacím střediskem dohodnuto jinak, pak má zájemce právo na vrácení ECDL indexu do 7 kalendářních dnů od absolvování posledního testu.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo zvolit si pro své testování libovolnou z testovacích platforem, které má jím vybrané testovací středisko pro ECDL testování akreditované, a to pro každý konkrétní vybraný ECDL modul.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo kdykoliv bez udání důvodu přerušit nebo ukončit svoji účast v procesu ECDL testování. Tímto rozhodnutím nevzniká zájemci nárok na vrácení případně vynaložených finančních prostředků za ECDL index nebo za vlastní testování.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo pracovat na testu z jednoho modulu po dobu 45 minut (program ECDL Core), resp. 60 minut (program ECDL Advanced). V případě přerušení testu z důvodu výskytu zájemcem nezaviněných a operativně řešitelných technických problémů má zájemce právo na adekvátní prodloužení tohoto časového limitu. V případě operativně neřešitelných technických problémů má zájemce právo na náhradní test na náklady testovacího střediska.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo být před svým testováním seznámen s konvencemi v zadání testů, s umístěním pracovních souborů, s umístěním doručené pošty, se způsobem tisku v testovací místnosti a se všemi specifickými okolnostmi a podmínkami v testovací místnosti, které mohou ovlivnit jeho schopnost úspěšně absolvovat ECDL testy.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo v průběhu testování od testu odstoupit. Pakliže se takto rozhodne na začátku ještě před převzetím zadání testu, vedoucí testování vezme tuto skutečnost na vědomí a tento test nebude hodnotit jako neúspěšný. Od okamžiku převzetí zadání testu je odstoupení od testu vyhodnoceno jako neúspěšně absolvovaný test.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo na to, aby neúspěšně absolvovaný test nebyl zaznamenán do ECDL indexu a aby o jeho neúspěšných výsledcích nebyla informována žádná třetí strana, pokud není předem dohodnuto jinak. Pro účely evidence a dodržení standardů kvality je neúspěšný výsledek akreditovaným testovacím střediskem zaregistrován pouze v informačním systému pro ECDL testování - WASET.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo na anonymní hodnocení výsledků svého testování.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo vyjadřovat své připomínky a případně i námitky proti postupu použitému v jeho případě či proti hodnocení svého testu. Připomínky je třeba vznést prokazatelně, tj. písemně v testovacím středisku, kde konkrétní testování probíhalo, vyšší instanci pak představuje ČSKI jako garant kvality konceptu ECDL v ČR.
   
 • Vyskytne-li se chyba v datech zájemce v některém z vydaných dokladů, má zájemce právo na reklamaci, kterou musí uplatnit u testovacího střediska, které mu daný doklad předalo.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL má právo na zákonem stanovenou ochranu osobních údajů, které na základě své přihlášky k ECDL testování poskytne akreditovanému testovacímu středisku.

Povinnosti uchazečů o ECDL certifikát

 • Každý zájemce o zkoušky ECDL je povinen před absolvování prvního testu vlastnit příslušný ECDL index a pokud není předem dohodnuto jinak, uhradit akreditovanému testovacímu středisku cenu za služby testování.
   
 • Ztratí-li zájemce o zkoušky svůj ECDL index, je povinen požádat testovací středisko o vystavení duplikátu indexu (není-li možné vystavit duplikát indexu, pak si zakoupit nový) a o případné opětovné zaznamenání úspěšně složených testů požádat osobně testovací středisko, u kterého úspěšné testy absolvoval.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL musí být na každý test ECDL předem přihlášen. Žádosti zájemce, který by chtěl v průběhu testování složit testy z modulů, na které nebyl předem přihlášen, nelze vyhovět.
   
 • Pro získání kteréhokoliv typu ECDL Certifikátu musí zájemce úspěšně absolvovat všechny požadované testy v období kratším než 3 roky (výjimkou je certifikát ECDL Modular, kde období není omezeno). V opačném případě nárok na vystavení příslušného ECDL Certifikátu nevzniká. Nejstarší úspěšně absolvované testy, které přesahují tento rámec, jsou automaticky označovány jako neplatné.
   
 • Povinností zájemce o zkoušky ECDL před testováním je přesvědčit se, že testování organizuje akreditované testovací středisko a že testování bude probíhat v testovací místnosti s platnou akreditací (testovací středisko včetně testovací místnosti musí být zveřejněno v oficiálním seznamu akreditovaných testovacích středisek a místností na stránkách www.ecdl.cz), a že jeho test povede akreditovaný tester (jméno testera vedoucího testování musí být zveřejněno v oficiálním seznamu akreditovaných testerů na stránkách www.ecdl.cz).
   
 • Zájemce o zkoušky je před ECDL testováním povinen umožnit vedoucímu testování provést svoji osobní identifikaci. K tomuto účelu je povinen předložit vedoucímu testování ke kontrole platný průkaz totožnosti (pas, OP nebo ŘP) a odevzdat platný Index ECDL se záznamy, které smí do něj provádět jen k tomu pověřené osoby. Pakliže zájemce Index ECDL dosud nevlastní, je povinen si jej na místě zakoupit. V případě shledání závažných nesrovnalostí při identifikaci má středisko právo ECDL Index zadržet, zájemce o zkoušky k ECDL testu nepřipustit a případ postoupit administrativě ECDL-CZ.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL je povinen stvrdit svým podpisem, že převzal písemné zadání testu, že je seznámen s právy a povinnostmi zájemce o zkoušky ECDL, a dále že souhlasí s využitím osobních údajů pro účely registrace k ECDL testování, související evidence a případné vystavení příslušných ECDL dokladů.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL je povinen respektovat veškeré pokyny, které vedoucí testu v průběhu testování vyhlásí a nenarušovat průběh testování, jinak se vystavuje nebezpečí, že vedoucí testu prohlásí jeho test za neplatný.
   
 • V průběhu testu je zájemce povinen pracovat pouze s materiály, které obdržel od vedoucího testování, nesmí používat žádnou literaturu ani vlastní poznámky, může však nahlížet do informací poskytovaných funkcí Nápověda příslušného programového produktu použitého k testování.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL nesmí v průběhu testování používat informace ze sítě Internet, pokud není předem pro konkrétní modul dohodnuto jinak.
   
 • V průběhu testu nesmí zájemce komunikovat se svým okolím a nesmí mít k dispozici mobilní telefon nebo jakékoli jiné komunikační zařízení. V případě potřeby, například ujasnění zadání, se zájemce může obrátit pouze na akreditovaného testera vedoucího testování.
   
 • Jednotlivé testovací otázky je zájemce povinen vypracovávat ve stanoveném pořadí, neboť některé na sebe přímo navazují.
   
 • Jakmile zájemce obdrží písemné zadání testu, nesmí opustit testovací místnost. V naléhavém případě může tuto místnost opustit výhradně pod dozorem akreditovaného testera (jiného než vedoucího testování), ale za takto promarněný čas nemůže požadovat žádnou časovou náhradu.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL je povinen odevzdat výsledky svého testu do stanoveného časového limitu 45 minut (program ECDL Core), resp. 60 minut (program ECDL Advanced). Výsledky odevzdané po tomto limitu budou prohlášeny za neúspěšné.
   
 • Veškeré materiály, které zájemce před testem obdržel, je povinen vedoucímu testu před odchodem z testovací místnosti kompletní a v pořádku vrátit (do papírového zadání testu nesmí cokoli zapisovat). Žádná část zadání ani výsledků ECDL testu nesmí být během ani po ukončení testu z testovací místnosti odnesena nebo odeslána.
   
 • Zájemce o zkoušky ECDL je povinen udržovat v tajnosti všechny informace o věcném obsahu testů, které sám absolvoval.