Přijímací řízení     Kritéria přijímacího řízení a termínový kalendář     

A) Přihlášky ke studiu

Přihláška ke studiu - denní studium

Tiskopis pro denní formu studia

Přihláška ke studiu - nástavbové studium

Tiskopis pro nástavbovou formu studia

Přihláška ke studiu - dálkové studium

Tiskopis pro dálkovou formu studia


I ve školním roce 2021/2022 se budou muset žáci posledních ročníků základních škol rozhodnout, kam budou dále směřovat jejich kroky.

Střední škola technická a řemeslná Nový Bydžov nabízí širokou škálu tříletých oborů zakončených výučním listem, čtyřletých oborů ukončených maturitní zkouškou a také nástavbové studium určené pro žáky, kteří úspěšně ukončili střední vzdělání s výučním listem. Výuka jednotlivých oborů probíhá ve výukových centrech Nový Bydžov a Hlušice. Všichni žáci naší školy mají možnost stravování ve školních jídelnách a ubytování v Domově mládeže Hlušice nebo Nový Bydžov.

B) Termíny přijímacích zkoušek na střední školy ve školním roce 2022/2023

Termíny pro přijímací řízení na střední školy  (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

C) Organizační zajištění přijímacího řízení 2022/2023

Ve střední škole technické a řemeslné Nový Bydžov realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen „školský zákon“) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění pro uchazeče oborů středního vzdělání, kteří zahájí studium ve školním roce 2021/2022.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 Kód oboru vzděláníNázev oboru vzdělání počet přijímaných uchazečů
 23-45-M/01 Dopravní prostředky (školní vzdělávací programy: Technik silniční dopravy, Operátor silniční dopravy)) 26
 23-43-L/51 Provozní technika (nástavbové studium, školní vzdělávací programy Dopravní technika, Operátor zemědělské techniky) 18
 29-41-L/51 Technologie potravin (nástavbové studium, školní vzdělávací program Technologie potravin) 12
 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 60
 26-57-H/01 Autoelektrikář (školní vzdělávací program Diagnostik   motorových vozidel) 26
 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 26
 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů (školní vzdělávací program Opravář-diagnostik zemědělské techniky) 48
 65-51-H/01 Kuchař – číšník 26
 29-54-H/01 Cukrář 26
 29-56-H/01 Řezník – uzenář 26